Capital Bank | Financial Inovation

Наменски потрошувачки кредит во соработка со ПЗУ Д-Р Жикица Ѓорѓиевски Скопје, Технокооп ДОО Скопје, МИГОР Горан ДООЕЛ Скопје, ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Струмица и НОРА АС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

Предности на производот

 • 0% камата и
 • 0% провизија за обработка.


Таргет група

 • Резиденти на РМ, во редовен работен однос;
 • Сите резиденти на РМ кои имаат редовни примања по основ на пензија.

Намена

 • Одобрување на наменски кредити за клиенти на Продавачот од страна на Банката, со цел купување на производи од Продавачот.

Промотивно до 31.12.2018 производот ќе биде одобруван со 0% камата и 0% провизија за обработка;


Висина на кредит во МКД - До 120.000 МКД;


Рок на враќање - До 18 месеци;


Можност за предвремено враќање - Да;


Користење на средствата - Одобрениот износ се префрла на сметката на Продавачот;


Начин на отплата - Месечна отплата со еднакви ануитети;


СВТ- 0,00% (Пресметката е направена за износ од 120.000 МКД, каматна стапка 0,00%, со рок од 18 месеци и провизија за одобрување 0%.)

За обезбедување на кредитот дополнително Банката може да побара:

 • Меница без протест со менична изјава издадена од страна на купувачот;
 • Административни забрани на плата за барателот и/или гарантот/ите или Согласност за АЗ;
 • Друго обезбедување на барање на Банката.

Документи:

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • Извод од трансакциска сметка со промет за последните 3 месеци;
 • Согласност за АЗ.
 • Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци и пензиско ливче издадено од банката каде пензионерот прима пензија (за пенизонери).
 • Клиентот откако ќе пополни барање за кредит во просториите на Банката, во просториите на Продавачот или на начин кој е взаемно договорен, ќе добие подетални информации за условите за кредитирање и процедурите на Бнката за проценка на кредитниот ризик;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што корисникот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата истиот ден.

Информации за продажните места:

 

МИГОР Горан ДООЕЛ Скопје

ул.„Народен Фронт“ - ТЦ Беверли Хилс, 1000 Скопје

Тел: 02/3 118-843; 070 365-609

 

ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

ул.Браќа Миладинови бр.18, Струмица

 

НОРА АС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

ул.Илинденска бр.97/А Тетово

Tел: 044/334-870
Моб: 071/255-919; 071/255-920

 

Технокооп ДОО Скопје

Бул.Борис Трајковски бр.95/А

1000 Скопје

Тел: 02/316 5518

ПЗУ Д-Р Жикица Ѓорѓиевски Скопје

ул.Воин Драшкоци бр.33, Ѓорче Петров

1000 Скопје

Тел:02/6152948


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510