Capital Bank | Financial Inovation

Depozitë elastike


Me depozitën elastike të Kapital Bankës Ju ofrojmë mundësi për qasje tek mjetet pa çafatiyim të depozitës dhe pa ndikim tek norma e interesit.lejohen pagesa shtesë ose dhënie në nivel mujor , por jo më shumë se 50% e depozitës. Mjetet tuaja mund ti afatizoni në MKD, EUR dhe USD.


Mënyra e llogaritjes së kamatës është proporcionale ( aktula/aktual).


Lejohet prishje e marëveshjes në çdo kohë,paguhet kamata sipas marëveshjes. Depozita minimale është 60 000 denarë/1000 euro /1300 USD.


Periudhë e afatizimit 12 muaj.


Si depozitues munnd të paraqiten të gjithë personat fizik rezident dhe jorezident . Mjafton ta vizitoni degën më të afërt apo sportel të Kapital bankës dhe me dokument identifikimi të informoheni për të gjitha dobit Tuaja nga afatizimi i mjeteve në Kapital bankë.


Depozitat në Kapital Bankë janë të siguruara!


Fondi i dëmshpërblen depozitat por jo më shumë se kundërlera në denarë e 30 000 euro për depozitë në një bankë, degë të një banke të jashtme, vend kursimi të llogaritura sipas kursit mesatar to BP të RM në ditën e vendimit. Në sasi llogaritet depozita kryesore, interesi i llogaritur sipas marëveshjes dhe interesi që nuk ka maturuar deri në ditën e vendimit.


Dëmshpërblimi i depozitave në denar dhe valutë të jashtme bëhet vetëm në denar.


Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup , ose në tel: +389 2 3102 508; 3102 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by