Capital Bank | Financial Inovation

Depozita me pagesë anticipative të interesit


Në qoftë se vendosëttë kurseni, atëherë keni sjellë vendimin e vërtetë për planifikimin e të ardhmes Tuaj.


Zgjidhni depozitë me pagesë anticipative të intersit . Kapital Banka SHA Shkup Ju mundëson ti afatizoni mjetet uaja në MKD, EUR, USD dhe pagesa e interesit Tju bëhet para afatit (në momentin e afatizimit të mjeteve)


Norma e interesitnë në këtë lloj afatizimi është fikse dhe depozita minimale është 30 000 denarë/500 eur/500 usd.


Vënie shtesë e mjeteve nuk është e lejuar.


Nërastë nevoje për çafatizim para kohe zbatohet kamat pagesa, politikë me të cilat paguhet depozita e zvogëluar për shkak të interesit të paguar para kohe.


Si depozitues mund të paraqiten të gjithë personat fizik rezident dhe jorezident . Mjafton ta vizitoni degën më të afërt apo sportel të Kapital bankës dhe me dokument identifikimi të informoheni për të gjitha dobit Tuaja nga afatizimi i mjeteve në Kapital bankë.


Depozitat në Kapital Bank janë të siguruara!


Fondi i dëmshpërblen depozitat por jo më shumë se kundërvlera në denarë e 30 000 euro për depozitë në një bankë, degë të një banke të jashtme, vend kursimi të llogaritura sipas kursit mesatar to BP të RM në ditën e vendimit.


Dëmshpërblimi i depozitave në denar dhe valutë të jashtme bëhet vetëm në denar.


Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup , ose në tel: +389 2 3102 508; 3102 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by