Capital Bank | Financial Inovation

Depozita me pagesë mujore të interesit


Në qoftë se vendosët të kurseni, atëherë keni sjelle vendimin e vërtetë për planifikim e të ardhmes Tuaj , Zgjidhni afatizim të mjeteve ku interesin Banka Jua paguan nëbazë mujore dhe i jepni mundësi vetes të rrisni të ardhurat mujore.

Lejoini vetes të keni për çdo gjë!


Mjetet nga interesi Kapital Banka SHA Shkup Jua transferon në llogarinë Tuaj të transaksionit dhe Ju mundëson përmes kartës së debitit të Kapital Bankës ti keni 24/7 në disponim.


Kapital Banka Ju mundëson të kurseni në mënyrë të sigurt me kushte jashtzakonisht të favorshme.

  • Norma interesi shumë të mira
  • Kursim në valuta nga më të ndryshmet,
  • Afate sipas nevojave Tuaja,
  • Pa kufizim për sasi minimale me afat.


Si depozitues mund të paraqiten të gjithë personat fizik rezident dhe jorezident . Mjafton ta vizitoni degën më të afërt apo sportel të Kapital Bankës dhe me dokument identifikimi të informoheni për të gjitha përfito,ett Tuaja nga afatizimi i mjeteve në Kapital Bank.


Depozitat në Kapital Bankë SHA Shkup janë të siguruara!


Fondi i dëmshpërblen depozitat por jo më shumëse kundërvlera në denarë e 30 000 euro për depozitë në një bankë, degë të një banke të jashtme, vend kursimi të llogaritura sipas kursit mesatr to BP të RM në ditën e vendimit.


Dëmshpërblimi i depozitave në denar dhe valutë të jashtme bëhet vetëm në denar .


Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup , ose në tel: +389 2 3102 508; 3102 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by