Capital Bank | Financial Inovation
Kredi konsumatore për të punësuar në shoqata tregu (sektor privat)

Target:

 • Rezident të RM, në marrëdhënie pune të rregullt në firma private të cilët nuk hyjnë në target grupën e SUPER kredisë konsumatore;

Destinimi:

 • Kredi konsumatore e padestinuar;

Kushte të përgjithësme për aplikim:

 • Mosha maksimale e klientit 67 vjet në ditën e arritjes së kredisë;
 • Кlienti të jetë i klasifikuar në kategorinë me rrezik A në Bankë dhe kategori me rrezik A dhe B në sistemin bankar;;
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt;
 • Kësti të mos kaloj1/2 e pagës.

Madhësia e kredisë:

 • Deri 600 000 MKD për kredi në denarë;
 • Deri 10 000 EUR për kredi në denarë me klauzolë devizore.

 

Afati i shlyerjes: deri 60 muaj;

 

Norma nominale e intersit:

 • 9,90% (6M SKIBOR+ 8,14%) për kredi në denarë; 
 • 7,62% (6M EURIBOR+7,62%) - për kredi në denarë me klauzolë devizore.

*Në qoft[ se norma referencë e interesit EURIBOR ka vlerë negative, në përllogarritjen e normës nominale të interesit do të merret me vlerën 0.00%.
Komision;

 

Për aprovim: 2%, min.75 MKD;

 

Shfrytëzimii mjeteve: shuma e aprovuar transferohet në llogarinë e kredipërdoruesit në Kapital Bankë SHA Shkup;

 

Shlyerja: shlyerje mujore me këste të njejta;

 

Mënyra e shlyerjes: pagesë në arkë, ndalesë administrative në pagë ose urdhër i përhershëm për marrës të pagave në kapital Bankë (të punësuar në persona juridik të cilët nuk verifikojnë ndalesa administrative);

 

Mundësi për shlyerje të parakohshme: po;

 

Komision për shlyerje të parakohshme të pjesshme os shlyerje totale të kredisë: 0%;

 

Para marrëveshje e kushteve: mundësi për prolongim (të mos kjaloj 95 muaj) ndryshim i krediprdoruesit ose garantuesit, restrukturim i kredisë;

 

NSHT: 11,31% (në denarë) Përllogarritja është bërë për shumen prej 600 000 MKD, normë interesi 9.90%, afati 60 muaj dhe komision i njëanshëm 2.00% nga shuma;
NSHT: 8,80% (devizor me klauzolë devizore) Përllogarritja është bërë për shumën prej 600 000 MKD (10 000 euro), normë interesi 7,62%, afati 60 muaj dhe komision i njëanshëm 2% nga shuma.

Sigurim:

 

Siguri e pranueshme pas analizës kreditore të bërë nga Banka:

 • kambial dhe dekalratë kambiale;
 • Kambial në formën e aktit noterial me veçori ekzekutimi;
 • garantues;
 • solemnizim i kontratës së kredisë me klauzolë ekzekutive.

*Banka e mban të drjetën të kërkoj sigurim shtesë.

Dokumente:

 • Letornjoftim i kredikërkuesit ose garantuesit (në qofte se ka);
 • Ndalesë administrative në pagë ose urdhër i përhershëm për persona juridik të cilët nuk verifikojnël ndalesa në pagë ( kusht i detyrueshëm paga në Kapital Bankë);
 • Të dhëna të verifikuara nga paga nga kredikërkuesi ose garantuesi (në qoftë se ka) dhe
 • Deklaratë për pranim dhe për kontribute të paguara 2 muajt e fundit për të punësuar në sektorin privat;

Procedura:

 • Plotësim i formularëve në mënyrë të rregullt dhe komplete - aplikacion/ kërkesë për kredi,të gjitha dokumentet e mbetura të kërkuara nga referenti kreditor;
 • Në rast aprovimi bëhet Kontratë për kredi, kështu që klienti e plotëson gjihë dokumentacionin e mbetur;
 • Përpunim i aplikacionit për dy ditë pune.

Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup ose në tel: +389 2 3102 568; 3102 - 563, ose në или e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by