Capital Bank | Financial Inovation

Banka Kapital me produkt të ri kredie. Kredi e shpejtë verore pa ndalesa administrative

4

Kor. / 2017Keni dëshira të parealizuara ose vende të cilat enede nuk i keni viziuar?


Aplikoni online pr Kredi të shpejte verore, për verë fine dhe det blu!


Kurseni kohe dhe merrni përgjigje të shpejtë për 30 minuta!


Kredi e shpejtë verore është kredi e padestinuar dhe me miratimin mjetet janë në didpoyicion në xhiro llogarinë e komintentit të bankës.


Përparësi të produktit:

  • 0,00 % - Normë interesi;
  • Miratim për 30 minuta;
  • Pa ndalesa administrative;
  • Pa garantues.

Në afat prej 30 minuta do tju njoftojmë në adresën Tuaj elektronike ( në periudhën nga ora 08:00 deri në orën 16:00 , nga e hëna deri të premten) për përgjigjen fillestare dhe për hapat e mëtutjeshëm për kompletimin e kërkesës Tuaj.


Aplikoni këtu!


Banka Kapital SHA Shkup vazhdon me krijimin e produkteve tëe reja, të cilët kanë pët qëllim ti kënaqin nevojata afatshkurtra të klientëvë.


*NSHT (norma e shpenzimeve totale)- 36,77%. Përllogarirtja është bëreë në shumë prej 60 000 MKD, me afat prej 10 muaj dhe koimision i njëanshëm prej 7 900 MKD. ( Në madhësinë e NSHT ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzmeve për kredinë që janë përfshirë në përllogarritjen e NSHT dhe madhësie e normës nominale të interesit).


Të gjithë klientët e interesuar mund ta vizitojnë faqen e krijuar posaçarisht dhe të njihen me kushtet, si dhe të hyjnë në aplikim. https://e-application.capitalbank.com.mk/ .Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by