Capital Bank | Financial Inovation

Информација за Законот за платежни услуги и платни системи

1

Ное. / 2022 

“ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ  И ПЛАТНИ СИСТЕМИ (објавен во Службен Весник на РСМ број 90 од 12 април 2022) кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година.

Известување за клиенти со кои Капитал Банка има склучено Догoвори за отворање и водење на девизна/денарска трансакциска сметка.”

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ПЛАТНИ СИСТЕМИ (во примена од 01.01.2023)

 

 Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510