Capital Bank | Financial Inovation

Јавен повик за собрание

25

Мар. / 2024Врз основа на член 56 од Стаутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, Надзорниот одбор на Банката го објавува следниот  

ЈАВЕН ПОВИК

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

                                                 

Во согласност со Одлуката на Надзорен Одбор на Капитал Банка АД Скопје бр. 0203-6/40 од 22.03.2024 година, ќе се одржи седница на Собранието на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје во седиштето на Банката на ул. Никола  Кљусев број 1, Скопје, на 23.04.2024 година со почеток во 12.00 часот, со следниот предлог  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

I . Процедурален дел

 

  1. Отварање на Собранието на Банката;
  2. Верификација на Списокот на Присутни акционери;
  3. Избор на Претседавач на Собранието.

 

II . Работен дел

 

1.Одлука за именување на член на Надзорниот Одбор на Капитал Банка АД Скопје.

2.Одлука за именување на независен член на Надзорниот Одбор на Капитал Банка АД Скопје.

3.Годишен извештај за работењето на Банката за 2023 година со

-Мислење на Надзорниот Одбор за Годишниот извештај за работењето на Банката за 2023 година;

-Предлог-Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Банката и Мислење на НО;

4.Извештај на Друштвото за ревизија РСМ за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2023 година со

-Мислење на Надзорниот Одбор за Извештајот на Друштвото за ревизија РСМ за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2023 година;

-Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија РСМ и Мислењето на НО;

5.Годишен извештај за работата на Надзорниот Одбор за 2023 година со

-Предлог-Одлука за усвојување на извештај;

6.Годишен извештај за работата на Управниот Одбор за 2023 година со

Предлог-Одлука за усвојување на извештајот;

7.Годишната сметка на Капитал Банка АД Скопје за 2023 година со

-Предлог-Одлука за усвојување на годишната сметка;

8.Одлука за распределба на остварената добивка во 2023 година;

9.Избор на Друштво за ревизија за 2024 година со

-Предлог Одлука за избор на Друштво за ревизија;

10.Разно

 

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на закажаното Собрание со Пријава за учество на Собранието.

 

Примерок од Пријавата за учество на Собранието и сите обрасци се подига во просториите на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје (контакт телефон 02/3 102 – 500 и 02/3 102 – 505) или електронски на интернет страната на Банката на www.capitalbank.com.mk.

 

Пополнетата Пријава за учество на Собранието се доставува до Секретаријатот на Управниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, во просториите на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, на адреса ул. Никола Кљусев број 1, Скопје.

 

Пријавувањето на акционерите правни лица се врши преку нивните законски застапници.

Акционерот може со Полномошно да овласти полномошник кој ќе го застапува на Собранието, за што е должен веднаш да ја извести Банката со писмено известување (Овластување) на адреса ул. Никола Кљусев број 1, Скопје.

 

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

 

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, најдоцна до 16:00 часот, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување нови точки или одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

 

Предлагањето точки/одлуки по дневниот ред може да се врши со писмено известување доставено на адреса до Секретаријатот на  Управниот одбор на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје на адреса ул. Никола Кљусев број 1, Скопје или електронски пат на е-маил: sekretarijat@capitalbank.com.mk.

 

Предлогот се доставува во писмена/скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице.

 

Акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа: - Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од шест месеци

- Последна тековна состојба од Централниот регистар во оригинал не постара од шест месеци
- Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник

 

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва. 

Увид во материјалите од Дневниот ред може да изврши секој акционер, секој работен ден од денот на објавувањето на Јавниот повик, од 12:00 до 14:00 часот, во просториите на Банката, на ул. Никола Кљусев број 1, Скопје.

                    

 КАПИТАЛ БАНКА АД СкопјеIcon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510