Capital Bank | Financial Inovation

Депозит со антиципативна исплата на камата

 

Доколку се одлучивте да штедите тогаш сте ја донеле вистинската одлука за планирање на Вашата иднина.

 

Изберете штеден влог со антиципативна исплата на камата.

 

Капитал Банка АД Скопје Ви овозможува да ги орочите Вашите средства во МКД и притоа договорената камата да Ви биде исплатена однапред (во моментот на орочување на средствата).

 

Дополнително внесување на средствата не е дозволен. Во случај на потреба за предвремено разорочување зо се применува казнена каматна политики при која се исплатува депозитниот влог намален за предвреме исплатената камата.

 

Како депоненти може да се јават сите физички лица резиденти и нерезиденти. Доволно е да ја посетите најблиската експозитура или шалтер на Капитал Банка и со документ за идентификација да се информирате за сите Ваши бенифиции од орочување на средства во Капитал Банка.

 

Штедните влогови во Капитал Банка АД Скопје се осигурени!

 

Фондот ги обештетува осигурените депозити но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на решението.

 

Обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши исклучиво во денари.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 508;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510