Capital Bank | Financial Inovation
Потрошувачки кредит со залог на парични средства во депозит

Таргет група

  • Резиденти на РСМ без разлика дали остварува приходи од редовен работен однос или останати законски активности.

 

Намена 

  • Ненаменски потрошувачки кредит.

Висина на кредит во МКД:

 

  • 98% од износот на положениот депозит или 95% од износот на депозит со месечна или антиципативна исплата на камата;
  • 92% за валутна усогласеност (ако депозитот е во евра, кредитот се исплаќа во денари).

 

Рок на отплата: согласно рокот на кој е орочен депозитот

 

Номинална каматна стапка: 2,99% поени над каматната стапка на депозитот

 

Провизија за обработка:  1% за износ на кредит до 600.000 МКД и 0,50% за износи над 600.000 МКД


Користење на средствата: Одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје

 

Отплата: месечна отплата со еднакви ануитети;

 

Начин на отплата: уплата на благајна или траен налог.

 

Можност за предвремено враќање: Да

 

Трошок за предвремено враќање: Без трошок за предвремена отплата

 

Административен надомест: 200 МКД за користење на податоци од Македонско Кредитно Биро (МКБ) при исплата на кредитот.

 

СВТ - 5,54% Пресметката е направена за износ од 300.000 МКД, номинална каматна стапка 4,99% (каматната стапка на депозитот е 2,00%+2,99% над каматната стапка на депозитот), рок 60 месеци и еднократна провизија 1,00%.

СВТ - 5,32% Пресметката е направена за износ од 700.000 МКД, номинална каматна стапка 4,99% (каматната стапка на депозитот е 2,00%+2,99% над каматната стапка на депозитот), рок 60 месеци и еднократна провизија 0,50%.

Обезбедување:

  • Паричен колатерал.

Документи:

  • Копија од лична карта на кредитобарателот.

  

Процедура:

 

  • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредити сите останати документи посочени од кредитниот референт;
  • Депониран паричен колатерал;
  • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната останата документација;
  • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 558; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510