Capital Bank | Financial Inovation
Kredi për regjistrim të automjeteve

Qëllim i produktit

PËr regjistrim të automjetit dhe sigurim


Kushte pëer aprovim

• Rezident i M;
• Me mardhënie pune të rregullt  të paktën edhe një vit  para pensionimit ( në qoftë se mardhënia e punës është bërë ne kohë të caktuar  detyrimisht duhet ta mbulojë periudhën kohore  për të cilën është miratuar kredia - 6 muaj).
• Aftësi kreditore e vërtetuar përmes analizës së Bankës,
• Istori e kredipërdoruesit të rregullt  në 12 muajte e fundit.


Përfitime dhe avantazhe

• 0.00% normë interesi,
• dhënie e shumës për 24 orë pas gjithë kompletimit të dokumentacionit në Bankë.

 

 

 

Shuma e kredisë : deri në 18 000 MKD;


Vlera nominale e interesit: 0%


Afatai i kthimit 3 deri 6 muaj,


Metoda e përllogarritjes: proporcionale


Dhënia e shumës: në llogarinë e shitësit,


Mënyra e pagesës: këste të rregullta mujore


Komisione dhe kompensime:
Komision për përpunim: 2.5% e shumës


* NShT: 9.05%. Përllogarritja është bërë për shumën 14 073 den. norma e interesit 0.00%, afati i kthimit  6 muaj  dhe komision i njëhershëm 2.50 % e shumës.

*(Në madhësine e NShTndikon  afati i kthimit, shuma e kredisë, norma e interesit , shuma e shpenzimeve për kredinë që janë përfshirë në përllogarritjen e NShT:)

Sigurim


• Kambial me deklaratë për kambial,
• Pajtim për ndalesë administrative nëpagë,
• 1 garantues për shumë mbi 30 000 den.,
• Sigurim tjetër me kërkesë të bankës.

Dokumente

  • Aplikacion për kredi,
  • Kopje e letërnjiftimit të kërkuesit dhe garantuesit (ve),
  • Ndalesë administrative në pagë për kërkuesin dhe garantuesin,
  • Të dhëna te verifikuara për pagën nga ana e personit juridik - për të punësuar në firma private,
  • Deklaratë për lidhje dhe borxh kreditor,
  • Akt për marrje - dhënie të kambialitt,
  • Kontratë për kredi

Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by