Capital Bank | Financial Inovation
Hua një vjetore pa interes

Qëllimi i produktit

 

 • Kredia është pa një qëllim të caktuar dhe me aprovimin  vihet  në disponim në llogarinë e transaksionit të përdoruesit  në Bankë.


Kategoria e klientëve

 • Rezident në RM,
 • Mardhënie pune e rregullt  mësë paku edhe një vit para pensiionit,
 • Aftësi  kreditore
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt,
 • Kësti të mos kaloj 1/2 e pagës.

Shuma: deri në 60 000 MKD,

 

Vlera nominale e interesit: 0.00%,

 

Afati i kthimit: deri në 12 muaj

 

Metoda e përllogarritjes: proporcionale,

 

Mënyra e pagesës: Pagesë mujore me këste të njejta  nga 5 000 MKD

 

Komisione dhe kompensime: Komision i njëhersëm prej 3 900 MKD

 


NShT : 13.41%. Përllogarritja është bërë për shumën prej 60 000 MKD, vlera e intersit 0.00%, afati 12 muaj, komision i njëhershëm 3900 MKD (në madhësinëe e NShT ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve për  kredinë që janë përfshirë në përllogarritjen e  NShT dhe madhësia e vlerës nominale të interesit.)

Sigurim

 • Kambial me  deklarat për kambial
 • Ndalesë administrative në pagë/ Deklarat për mbajtje nga paga nga kredikërkuesi dhe garantuesi (në qoftë se ka),
 • Për të punësuar në firma private që nuk e kalojnë pagën  në Bankë  një garantues kreditor i aftë.


*Banka e mban të drejtën për tëkërkuar  garantues shtesë.

Dokumente

 • Kopje e letërnjoftimit të kredikërkuesit dhe garantuesit (në qoftë se ka),
 • Ndalesë administrative në pagë/ dekalratëpër mbajtje nga paga  nga kredikërkuesi dhe garantuesi (në qoftë se ka),
 • Të dhëna  nga paga të vërtetuara nga ana e personit juridik - për të punësuar në firma private.

 

Procedura

 

 • Plotësim i formularëve në mënyrë të rregullt dhe komplete - aplikacion/ kërkesë për kredi,të gjitha dokumentet e mbetura të kërkuara nga referenti kreditor,
 • Në rast aprovimi  bëhet Kontratë për kredi, kështu që klienti e nënshkruan dokumentacionin e duhur,
 • Përpunim i aplikacionit për dy ditë pune


Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: +3892 3102 558; + 389 2 3102 528, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by