Capital Bank | Financial Inovation
Kredi 10 mujore pa interes në shumë prej 20.000 MKD

Kategori e klientëve

 

 • Rezident i RM-së
 • Marrëdhënie pune të rregullt;
 • Aftësi kreditore e vërtetuar përmes analizës së bankës;
 • Histori e kredipërdoruesit të rregullt;
 • Të ardhura mujore minimale prej 12.000 MKD;
 • Kësti të mos kalojë 1/3 e pagës (1/2 maksimum);
 • Mosha e klientit në ditën e aplikimit 18 - 62 vjet për gra, 64 për burra në ditën e kthimit të kredisë;

Shuma 20.000 MKD;

 

Norma nominale e interesit 0.00%;

 

Afati i kthimit deri në 10 muaj;

 

Mënyra e pagesës, pagesë ne 10 këste të njejta;

 

Komisione dhe kompensime;
Komision i njëhershëm i klientit - 1.199 MKD;

 

Mundësi për kthim para afatit: Po, pa shpenzime për kthim para kohe,

 


NTSh;14.60%.Llogaritja është bërë për shumë prej 20.000 MKD, normë interesi 0.00%, me afat prej 10 muaj dhe komision i njëhershëm nga klienti prej 1.199 MKD. (Në madhësinë NTSh - së ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma për shpenzimet e kredisë që janë përfshirë në llogaritjen e NTSh - së dhe madhësia e vlerës nominale të interesit.)

Sigurim

 • Kambial me vlerë 100 MKD;
 • Pa garantues.

*Banka e mban të drejtën diskrete të kërkojë kolateral shtesë.

Dokumente

 • Kopje e letërnjoftimit të kredikërkuesit dhe garantuesit (në qoftë se ka),
 • Ndalesë administrative në pagë/dekalratë për ndalesë nga paga nga kredikërkuesi dhe garantuesi (në qoftë se ka),
 • Të dhëna nga paga të vërtetuara nga ana e personit juridik - për të punësuar në firma private.

 

Procedura

 

 • Plotësim i formularëve në mënyrë të rregullt dhe komplete - aplikacion/kërkesë për kredi, të gjitha dokumentet e mbetura të kërkuara nga referenti kreditor,
 • Në rast aprovimi  bëhet Kontratë për kredi, kështu që klienti e nënshkruan dokumentacionin e duhur,
 • Përpunim i aplikacionit për dy ditë pune


Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup, ose në tel: + 389 2 3102  568; 3102 - 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by