Capital Bank | Financial Inovation

SUPER kredi konsumatore në shumë deri 900.000 MKD 

Target grupë:

 • Rezident të RM në marëdhënie pune të rregullt të punësuar në:

          - institucione të financuara nga Buxheti;

         - sindikatat dhe kompanitë me të cilat banka ka realizuar bashkëpunim.

Destinimi:

 • Kredi konsumatore e padestinuar;

Kushte të përgjithësme për aplikim:

 • Mosha maksimale e klientit 67 vjet në ditën e arritjes së kredisë;
 • Кlienti të jetë i klasifikuar në kategorinë me rrezik A në Bankë dhe kategori me rrezik A dhe B në sistemin bankar;
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt;
 • Kësti të mos kaloj1/2 e pagës.

Madhësia e kredisë në MKD: deri në 900.000;

 

Afati i shlyerjes: deri në 95 muaj;

 

Norma nominale e intersit:

Fikse për vitin e parë 5,77%, e ndryshueshme për periudhën e mbetur e cila për momentin është 7,77% (6М SKIBOR + 6,01%);

 

Grejs periudhë: deri 10 muaj;

*Grejs periudhë është paraparë vetëm në rastë rifinancimi të kredisë në bankë tjetër.

 

Komision për aprovim: 1,77%, min. 750 МKD;

 

Shfrytëzimi i mjeteve: shuma e aprovuar transferohet në llogarinë e kredipërdoruesit në Kapital Bankë SHA Shkup;

 

Shlyerja: shlyerje mujore me këste të njejta. Në qoftë se shfrytëzohet grejs periudhë , gjatë grejs periudhës detyrimi mujor përbëhet nga kamata ,kurse më vonë shlyerje mujore me këste të njejjta; 

 

Mundësi për shlyerje para kohe: po. 

 

Komision për shlyerje: të pjesëshme para kohe ose për shlyerje totale të kredisë 1% nga shuma e kredisë së shlyer para kohe , në qoftëe se periudha midis shlyerjes së parakohëshme dhe afatit të Kontratës është më e gjateë se një vit, pra 0.50 % nga shuma e kredisës së shlyer para kohe, në qoftë se periudha mdis shlyerjes së parakohëshme dhe afatit të Kontratës nuk është më e gjateë se një vit, Komision mund të paguhet vetëm në qoftë se shlyerja e parakohëshme bëhet në kohën kur norma e interesit ëahtë fikse dhe 0% nëqoftëse kthehet nëpërmjet Kapital Bankës;

 

Para marrëveshje e kushteve: mundësi për prolongim (të mos kjaloj 95 muaj) ndryshim i krediprdoruesit ose garantuesit, restrukturim i kredisë;

 

NSHT: 7.99% - Përllogarritja është bërë për shumën prej 900 000 MKD, normë interesi 5.77% për vitin e parë, pastaj e ndryshueshme e cila për momentin është 7.77%, afati 95 muaj dhe komision i njëanshëm 1.77%  nga shuma.


 

Sigurim:

 

Siguri e pranueshme pas analizës kreditore të bërë nga Banka:

 • kambial dhe dekalratë kambiale:
 • Kambial në formën e aktit noterial me veçori ekzekutimi;
 • garantues;
 • Solemnizim i kontratës së kredisë me klauzolë ekzekutive.

*Banka e mban të drjetën të kërkoj sigurim shtesë.

 

Dokumente:

 • Kopje e letënjoftimit të kredikërkuseit dhe garantuesit (në qoftë se ka);
 • Të dhëna për pagë të verifikuarae për kredikërkuesin ose garantuesin (në qoftëe se ka);
 • Ndalesë administrative në pagë ose urdhër i përhershëm për persona juridik të cilet nuk verifikojnë ndalesa administrative,ndalesa në pagë (është e detyrueshme klienti të marrë pagë në Kapital Bankë);
 • Vërtetim i verifikuar për antarësi në Sindikatën me të cilën bashkëpunon Banka.

 

Procedura:

 • Formular të plotësuar në mënyrë të rregult dhe komplete - aplikacion/ kërkesë për kredi;
 • Ti gjitha dokumentet e mbetura të përmendura nga referuesi kreditor;
 • Në rast miratimi bëhet Kontratë për kredi, kështu që kërkuesi i kredisë e nënshkruan dokumentacionin e nevojshëm;
 • Përpunim i kërkesës në varësi nga kompletimi i gjithë dokumentacionit të nevojshëm.

Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by