Capital Bank | Financial Inovation

SUPER 5 kredi

Kredia  është e padestinuar dhe me miratimin vihet në dispozicion në llogarinë e transaksionit  të përdoruesit në bankë.

 

Përparësitë e produktit:

 • Norma e interesit nga 5,00%, për vitin e parë;
 • 0 MKD shpenzime administrative për aplikim;
 • Deri 450.000 MKD vetëm me kambial dhe deklaratë;
 • Mundësi për aplikim online ose në degët e bankës;
 • Përgjigje për 30 minuta;
 • Mundësia e refinansimit të borxheve tuaja;
 • Pa detyrim për transferimin e rrogës suaj në Kapital Bank ose polisë për sigurim jetësor.

 

Grupi i synuar:

 • Të gjithë banorët e Republikës së Maqedonisë që janë në marrëdhënie të rregullt me personin juridik aktual për më shumë se 6 muaj;
 • Të gjithë banorët e Republikës së Maqedonisë që kanë të ardhura të rregullta në bazë të pensionit;
 • Të pavarur (Freelancer).

 

Kushte të përgjithësme për aplikim:

 • Mosha maksimale e klientit deri në 67 vjet në datën e maturimit të kredisë (për personat në marrëdhënie të rregullt pune);

 • Mosha maksimale e klientit deri në 73 vjet në datën e maturimit të kredisë (për pensionistët);

  Кlienti të jetë i klasifikuar në kategorinë me rrezik A në Bankë dhe kategori me rrezik A dhe B në sistemin bankar;
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt;
 • Kësti të mos kaloj1/2 e pagës.

 

 

Shpenzime administrative: 0 MKD;

 

Norma nominale e interesit:

1. Për marrës të pagave në Kapital Bankë
5,00% fikse për vitin e parë, pastaj e ndryshueshme e cila për momentin është 8,96% (6M SKIBOR +7,20%);
2. Për marrës të pagave në banka të tjera, dhe pension
5,50% fikse për vitin e parë, pastaj e ndryshueshme e cila për momentin është 8,96% (6M SKIBOR +7,20%).

 

Madhësia e kredisë në MKD: deri 900.000;

 

Afati ikthimit: deri 95 muaj;

Komiaion për aporovim: 1,77%, min. 750 MKD;

 

Shfrytëzimi i mjeteve: Shuma e aprovuar transferohet në llogarinë e kredipërdoruesit në Kapital Bankë SHA Shkup;

 

Shlyerje: Shlyerje mujore me këste të njejta;

 

Mënyra e shlyerjes: Pagesë në arkë, ndalesë administrative në pagë, ose urdhër i përhershëm për marrës të pagave në llogari në Kapital Bankë, një urdhër të përhershëm për pensionistë nga banka ku pranon pensionin;

 

Kompensim për slyerje të pjesshme ose të plotë para kohe të kredisë: 1% nga shuma e kredisë së shlyer para kohe , në qoftë se periudha ndërmjet shlyerjes së parakohshme dhe afatit të marrëveshjes së krerdisë është më e gjatë se një vit, ose 0.50% të shumës së kredisë së shlyer parakohe, nëse periudha ndërmjet shlyerjes së parakohshme dhe afatit të marrëveshjes së kredisë nuk është më e gjatë se një vit, maksimum 5.000 denarë dhe 0% nëqoftëse kthehet nëpërmjet Kapital Bankës.

Kompensim për shlyerje të parakohshme nuk paguhet nëse shlyerja e parakohshme ndodh në një kohë kur norma e interesit nuk është fikse.

 

NSHT: 8:77% Llogarritja është bërë për shumën prej 900.000 MKDë, norma e interesit 5.00% (kushte për marrës tëe pagave) - fikse për vitin e parë,pastaj e ndryshueshme 8.96% (6M SKIBOR + 7,20%), me një afat prej 95 muajsh dhe komisioni për miratim 1,77%.

 

 

 

Sigurim:

 


Siguri e pranueshme pas analizës kreditore të bërë nga Banka:

 • Deri 450.000 MKD

kambial dhe dekalratë kambiale;

 • Mbi 450.000 МKD
 • Kambial në formën e aktit noterial me veçori ekzekutimi;
 • garantues;
 • solemnizim i kontratës së kredisë me klauzolë ekzekutive.

*Banka e mban të drjetën të kërkoj sigurim shtesë.

 

 

Dokumente:

 • Kopje e letërnjoftimit të kredikërkuesit dhe garantuesit;
 • ZPPOP;
 • Ndalesë administrative në pagë ose urdhër i përhershëm për persona juridik të cilet nuk verifikojnë ndalesa administrative,ndalesa në pagë (është e detyrueshme klienti të marrë pagë në Kapital Bankë)
 • Deklaratë për pranim dhe për kontribute të paguara 2 muajt e fundit për të punësuar në sektorin privat;
 • Ekstrakt nga llogaria transaksionale për 3 muajt e fundit dhe një vërtetim pensionesh të lëshuar nga banka ku pensionisti merr pensionin (për pensionistët)
 • Regjistrim tatimor nga Zyra e të hyrave publike (ZTP) për të pavarur (Freelancer).

* Dokumente të detyrueshme për aplikim që duhet ti dërgoni pas miratimit fillestar nga zyrtari i kredisë, i cili do T'ju njoftojë brenda 30 minutave për përgjigjen fillestare në adresën Tuaj e-mail (në periudhën prej 08:00 deri 18:00, nga e hëna deri të premten) dhe për hapat e mëtejshëm, pas aplikimit Tuaj. Ju lutemi ndiqni udhëzimet e oficerit tuaj të kredisë.Ju lutemi dokumentin për identifikim personal (letër njoftim ose pasaportë) mos e lidhni me dokumentacionin tjetër.

 

 

 

Me qëllim që klientët të mos kenë shpenzime shtesë dhe humbje kohe është krijuar aplikacion elektronik për kredi.
Pas plotësimit të të dhënave bazë , oficeri përgjegjës ka për detyrë T`ju njoftoj në afat prej gjysëm ore për përgjigjen fillestare në adresën Tuaj elektronike ( në periudhën prej 08:00 - 18:00 nga e hëna deri të premten) dhe për hapat e mëtutjeshëm.

Pagesa e mjetevë bëhet pas miratimit të kredisë dhe pas dorëzimit të plotë të dokumentacionit të domosdoshëm.
Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Bankës Kapital SHA Shkup ose në tel: +3892 3102 558; + 389 2 3102 528 ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk

 

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by