Capital Bank | Financial Inovation
Qarkullimi i pagesave jashtë vendit për persona fizik

 

Qarkullimi i pagesave jashtë vendit paraqet transfert të mjeteve nga urdhërdhënësi tek marrësi,i cili mund të jetë person fizik apo juridik dhe jane rezident ne vende të ndryshme Qaekullimi i pagesave realizohet në përputhje me rregullat e secilit vend më vete në pajtim me standardet ndërkombëtare të pranuara të cilati rregullojnë marëdhëniet ekonomike jashtë vendit.


Të gjithë pjesmarrësit qarkullimin e pagesave jashtë vendit është e nevojshme të kenë llogari transaksioni në deviza në Kapital Bank SHA Shkup.


Qarkullimi i pagesave, realizohet përmes llogarive rrjedhëse në valutë të huaj të bankave të autorizuara jashtë vendit dhe në RM , si dhe përmes llogarive në valutë të huaj ose në denarë ,të bankave të hujaja dhe të tjerë jorezident të Maqedonisë në menyrën që e rregullon BPRM ( Banka Popullore e RM) dhe Ligji për punë me deviza.

 

 

Dokumente të nevojshme për dërgim të mjeteve jashtë vendit me të dhëna - nostro të dhëna:

 

 • Emri dhe mbiemri i personit ose emri i firmës që bën pagesën
 • Adresa e saktë
 • Numri i llogarisë ose IBAN numri ( i cili vlen për shumicën e vendeve të Europës Perëndimore)
 • Numri i degëst,d.m.th. Sort Cod ABA numër ose BLY (në qoftë se ekziston mundësi e tillë)
 • SWIFT Cod i bankës (Kodi është i detyrueshëm)
 • Dokument( sipas udhëzmit për mënyrën e realizmit të qaekullimit të pagesave jashtë vendit)
 • Dokumente të nënshkruar 1450

 

Të dhëna të nevojshme për marrje të mjeteve nga jashtë vendit - loro të dhëna:

 

 • Emri dhe mbieëir
 • Adresa
 • Numër i llogarisë ose IBAN numër (mund ta merni në të gjitha sportelet e bankës)
 • Emri i Bankës tonë Kapital Bank SHA Shkup
 • Adresa e bankës rr. "Nikola Klusev" Nr 1, 1000 Shkup, Republika e Maqedonise
 • Kodi Ynë SWIFT KAPBMK22

 

Rregulla të qarkullimit të pagesave me jashtë për persona fizik rezident dhe jorezident:

 

Rregulla për fitimin e mjeteve në para:

 

 • Person fizik rezdent mund të marrë sasi të pakufizuar të mjeteve nga person tjetër fizik jorezident,
 • Person fizik rezident mund të marrënjë sasi të pakufizuar të mjeteve nga llogaria e vetë jashtë vendit, vetëm në qoftë se posedon vizë pune ose vizë për qëndrim në periudhë më të gjatë se gjashtë muaj dhe atë vetm në periudhën e vlefshmërisë së vizës dhe 30 ditë pas kalimit të afatit të saj,
 • Person fizik mund të fitoj shmë (të mjeteve) nga njëperson juridik jorezident në sasi ta palimituar, por për bazën e pagesës do ti jap informafion bankës. Banka mund të kërkoj dokumentacion shtesë për shumën,
 • Formular i nënshkruar 746.

 

Rregulla për dërgim të mjeteve në para:

 

 • Person fizik rezident mund të dërgoj mjete në dobi të një personi tjetër fizik - banor i shtetit të huaj, jorezident, në sasi maksimale prej 2500 euro në muaj;
 • Person fizik jorezident mund të dërgoj mjete në dobi të një personi juridik me seli në shtet të huaj - jorezident, sasia nuk është e limituar, por për të do të duhet të dërgoj në bankë dokument nga i cili do të shihet baza e pagesës: faturë , marëveshje apo të ngjashme,
 • Transferta jashtë vendit, personave fizik nga vendi të cililt i përkasin, për shpenzime familjare për jetesë, skollim, mjekim dhe të ngjashme deri në 2500 euro në muaj mund të realizohen edhe pa prezantim të dokumentit përkats. Për sasi më të mëdha se 2500 euro prezantohet dokument,
 • Person fizik mund të dërgoj sasi të pakufizuar të mjeteve në llogarinë e tij jashtë shtetit, në qoftë se posedon vizë pune aop vizë për qëndrim më të gjatë se gjashtë muja dhe atë vetëm në periudhn e vlefshmërisë së vizës,
 • Persona fizik jorezident nuk kanë asnjë lloj kufizimi në transfertën e mejteve në dhe nga RM ose transferta midis llogarive në RM.

Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup , ose në tel: +389 2 3102 525; 3102 559, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by