Capital Bank | Financial Inovation

Qarkullimi i pagesave juridik me jashtë

 

Qarkullimi i pagesave  jashtë shtetit paraqet transfertë të mjeteve  nga urdhërdhënësi tek konsumatori, i cili mund të jetë person fizik apo juridik , kurse janë rezident të vendeve të ndryshme  . Qarkullimi i pagesave realizohet në përputhje me rregullat  e secilit vend më vete  sipas standardeve ndërkombëtare të pranuara  të cilat i regullojnë marëdhëniet ekonomike jashtë shtetit .


Të gjithë plesëmarrësit në qarkullimin e pagesave me jasshtë është  e nevojshme të kenë llogari transaksioni në dveiza në Bankën Kapital.


Procesi pagues bëhet përmes llogarive rrjedhëse  në valutë të huaj ose në denarë në bankat e huaja  dhe jorezidentë të  tjeë; në  RM në mënyrë që e rregulon BPRM  dhe ligji për punë me deviza.

Të dhëna të nevojshme për dërgim  të mjeteve jashtë  shtetit - Nostro të dhëna:

• Emër dhe mbbiemër i personit apo emër i firmës shfrytëzues i pagesës,
• Adresa e skatë,
• Numri llogarisë  apo IBAN  numri ( i cili vlen për më shumë vende uropiane perëndimore,
• Numri i filijalit, më saktë Sort Cod ABA numër  ose BLZ ( në qoftë se ka mundësi)
• SWIFT Cod i bankës ( Kodi është i detyrueshëm),
• Dokument ( në përputhje me  udhëzimin për mënyrën e realizimit të qarkullimit të pagesave me jashtë)
• Formularë të nënshkruar 1450


Të dhëna të nevojsh,e për marrje të mjeteve nga jashtë -  loro të dhëna:

• Emër dhe mbiemër apo emër i firmës përdorues i pagesës,
• Adresa,
• Numër i llogarisë apo IBAN numër ( mund ta merrni  në të gjitha sportelet e bankës),
• Emri i bankës tonë Banka Kapital SHA Shkup,
• Adresa e bankës 3 PHilip i II - të i Maqedonisë , Str. floor 6
• Kodi ynë SWIFT KAPBMK22

 

Banka e njofton klientin  - rezident për pagesën e realiziar  nga jorezident  më  së shumti ditën tjetër nga marrja e mbulesës, kurse përdoruesi i  i pagesës është  i obliguar në afat prej 5 ditë pune  nga marrja e njoftimit,  ti dorëzoj në bankë të gjitha të dhënat e nevojshme  për miratim të ardhjes së të hollave.Banka e aprovon llogarinë rrjedhëse të klientit më së shumti një ditë pas marrjes së të dhënave.

Banka vepron sipas urdhrit të pranuar për realizim të  pagesës jashtë shtetit me datë të valutës mësë shumti ditën e tretë  të punës nga data e pranimit  të urdhrit, në të kundërt për mospranim të urdhrit  banaka e njofton urdhërdhënësin  më së shumti ditën tjetër  nga dite e  dorëzimit të urdhrit.

Të gjitha marrjet dhe pagesat nga jashtë  vendit  i nënshtrohen një regjimi specifik devizor  dhe legjislativë përkatëse.  .


Për  vërtetësinëe e të dhënave  dhe autintetin e dokumentacionit të dorëzuar  mbajnë përgjegjsi përdoruesi i pagesës  - rezident, më saktë urdhërdhënësi  - rezident.

Rregulla për marrje të mjeteve në para

  • Personi juridik që ka fituar fluks të mjeteve  merr njoftim nga Banka Kapital  për fluksin e arritur dhë në afat prej pes ditë pune  është i obliguar ta njoftojë bankën  për shpërndarjene fluksit .Në qoftë se banka nuk merr informacion nga klienti - personi juridik për shpërndarjen e fluksit të mjeteve , atëhere banka i  ve në llogari të veçantë.
  • Mjetet nga fluksi, klienti personi juridik mund ti  përdor për pagesa  jashtë shtetit, udhëtime zyrtare ose ti ofroj në tregun valutor  dhe të fitoj mjetë  me vlerë përkatëse në denarë.
  • Formular i përcaktuar  për përpunim të  fluksit në deviza 746.


Rregulla për pagesa jashtë shtetit

  • Personat juridik është e nevojshm në mënyrë të obliguar të  sigurojnë mbulesë  për pagesa  jashtë shtetit. Mbulesa mund të jetë  nga mjete të arritura, fluks devizor, mjete të blera në tregun devizor ose kredi devizore.
  • Personi juridik është i obliguar të dorëzoj dokument  në bank në bazë të të cilit  do të bëhet pagesa  ( faturë, kontratë dhe të ngjashme)
  • Nënshkruar dhe e vulosur formularin 1450.

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni tek dega më e afërt e bankës , ose në tel: +398 2 3 102 525, 3102 559 ose në  e-mail: info@capitalbank.com.mk

 

 

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by