Capital Bank | Financial Inovation

 

Qarkullimi i pagesave në vend, nënkupton, pagesa në denarë  të cilat i realizojnë pjesëmarrësit në qarkullimin e pagesave përmes bartësve të qarkullimit të pagesave.


Bartës tëqarkullimit të pagesavee në vend janë: Banka popullore e Republikës së Maqedonisë,  Bankat e vendit që kan[ leje për realizim të qarkullimit të pagesave ,  filijale të bankave të huaja, Thesari tek Ministria e financave dhe Thesari  i Fondit për sigurim  shëndetësor  si bartës të veçantë tëqarkullimit të pagesave.


Pjesëmarrës në qarkullimin e pagesave  ëastë person vendas apo i huaj , fizik apo juridik i cili realizon aktivitet të regjistruar  ose person tjetër fizik i cili realizon pagesa në denarë nga llogaria e tij  e transaksionit përmes bartësit të qarkullimit të pagesave.

Banka  pagesat në denarë për klientët e saj  i realizon përmes:

 

 • Qarkullimit të pagesave  të brendëshëm  ( për pagesa në të cilat janë përfshirë deponentët e bankës pagesa  dhe dënie e të hollave kesh.),
 • Qarkullimi i pagesavee ndërbankare ( Për pagesa që realizohen përmes dy sistemeve të  shlyerjes  të dy depozituesve  të dy bankave.)


 

Dy sistemet për shlyerje të qarkullimit të pagesave ndërbankare janë:

 

 • SPNM - Sistem Pagues Ndërbankar Maqedonas  i Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë, paraqet  Sistem për  bruto shlyerje në kohë reale , përmes të cilit procesohen pagesat e mëdha  mbi 1 milion denarë dhe pagesat emergjente  në shuma më të vogla .
 • SNK - Sistem Ndërbankar Kliring paraqet sistem për shlyerje neto të prolonguar,  i cili bëhet në fund të ditës përllogaritëse  përmes të cilit procesohen pagesa më të vogla se 1 milion denarë.


 

Instrumente paguese që përdoren më shpesh në qarkullimin e pagesave  në vend janë:

 

 • Flet pagesë-(Formular PP10),
 • Urdhër për transfert të mjeteve-(Formular PP30),
 • Urdhër për dhënie tëtë hollave kesh-(formular PP40),
 • Urdhër për pagesë  të hyra publike-(formular PP50)
 • Urdhër për pagesë të përmbledhur për më shumë përdorues-(formular PP53).

Banka Kapital SHA Shkup  e realizon qarkullimin e pagesave  në vend sipas planit kohor të mëposhtëm:

 


1. Marrje dhe përpunim  të urdhë pagesave  për pagesa jo kesh me valutë  në  ditën përllogarritëse:

 

 • SPNM - 08:00 - 16:15 ,
 • SNK - 08 - 13: 45
 • Kliring intern  - në kuadër të orarit të punës  të degëve,

 

2. Marrje dhe përpunim  i urdhërpagesave për pagesa jo kesh  me datë të ardhëshme për realizim:

 • Në kuadër të orarit të punës së degëve.

 

3.  Pagesë dhe dhënie e të hollave kesh në ose nga llogaria e klientit të Bankës Kapital:

 • Në kuadër të orarit të punës së degëve.

 

4. E shtunë:

 

Pagesë dhe dhënie e të hollave jokesh në ose nga llogaria e klientit në Bankën Kapital -

 • Në kuadër të orarit të punës së degëve.

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni tek dega më e afërt e bankës , ose në tel: +398 2 3 102 553, 3102 542 ose në  e-mail: info@capitalbank.com.mk

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by