Capital Bank | Financial Inovation

Kredi

Kredi dhe punë  me dokumente


21 vit  jemi partner i i provuar i ekonomisë  duke u dalëpërpara nevojave të ndërmarrjeve mikro , të vogla, të mesme dhe  të mëdha. 21 vit ë njohur nga gama gjërë e zgjidhjeve financiare  të cilën ua ofrojmë klientëve  ( duke përfshirë konsultime profesionle  dhe këshillim)  fleksibiliteti qëprezantojmë , por njëherësh edhe nga shpejtësia dhe cilësia   e shërbimit.

Duke ndërtuar komunikim reciprok afatgjatë  me klientët tanë , arritëm  të krijojmë gamë të gjërë të produkteve kreditore  të cilt i përshtatim sipas kërkesave dhe nevojave Tuaja.

Ekipi ynë profesional  gjithmon në rolin e  këshilltarëve Tuaj financiar  dhe mbështetës në mënyrë të thjesht, efikase dhe cilësore  , do t’ju ndihmojë në  realizimin e planeve  dhe strategjive Tuaja .

Nevojat Tuaja janë detyra jonë!

 

 

Me qëllim fillimin e analizёs kreditore  të kërkesës për kredi  e dorëzuar nga personi juridik  tek Banka , është e nevojshme  të dorëzohen dokumentet e mëposhtme :


Dokumente dhe  të dhëna të nevojshme:

• Aplikacion për kredi. garanci,
• Bilanc për dy vitet e fundit ( bilalanc për gjendjen dhe suiksesin),
• Fletë mbyllëse për vitin e fundit fiskal  dhe deri në në muajin e fundit të kontabilitetit në vitin aktual
• Karta 120.220.121.221 për vitin e fundit fiskal dhe deri në muajin e fundit të kontabilitetit në vitin aktual
• Kartë 1000 për vitin e fundit fiskal  dhe deri nëe muajin e fundit të kontabilitetit  në vitin aktual,
• Kartë 250, 281 për vitin e fundit fiskal dhe deri në muajn e fundit të kontabilitetit  në vitin aktual,
• Kartë 751  për vitin e fundit fiskal dhe deri në muajin e fuundit të kontabilitetit në vitin aktual,
• Ekspozim momental nëbanka të tjera dhe institucione,
• Shuma totale e kredive,
• Afati, mënyra e pagesës dhe madhësia e këstit,
• Norma e interesit,
• Lloji  dhe vlera e sigurimit,
• Fotokopje e letëtnjoftimit nga institucioni ,
• formular 3P,
• Plan zhvillimi biznesi /  (në qoftë se ka),
• Kontrata të nënshkruara për marrëveshje të ardhshme biznesi,
• LLoji  i garancis[, sigurim i  dokumenteve për bazën  e dhënies së garancisë ( në qoftë se kërkohet garanci).

info@capitalbank.com.mk | 389 02/3102-500 | +389 02/3102 510


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by