Capital Bank | Financial Inovation

Llogari transaksioni në deviza

 

Llogari transaksioni në deviza për persona juridik ( Rezident dhe jorezident(  më Bankën Kapital  SHA Shkup mundë të hapin të gjithë personat juridik  me seli në Republikën e Maqedobnisë, si dhe persona jurodik të huaj.

 

Dokumente të nevojshme për hapjen e llogarisë së transaksionit në deviza  për person juridik  të cilt është e nevojshme ti siguroj përfaqësuesi ligjor:

 

  • Gjendje aktuale apo Vendim oër regjistrim,  jomë të vjetra se 6 muaj  të dhëna nga Regjistri qendror,
  • formular 3P i noterizuar,
  • Dokument për identifikim për përfaqësuesin ligjor (letërnjoftim ose pasaportë)


 

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni tek dega më e afërt e bankës , ose në tel: +398 2 3 102 563, 3102 536 ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by