Capital Bank | Financial Inovation

Llogari transaksioni për persona juridik jorezident

 

Persona juridik jorezident janë shoqëri tregtare, tregëtar individual dhe persona të tjerë juridik me seli  jashtë Republikës së Maqedonisë.

 

Dokumente të nevojshme për hapjen  e llogarisë për persona juridik jorezident:

 

- Për personin juridik dhe përfaqësuesin e tij ligjor është e nevojshme çertifikatë nga regjistri trgtar  ose regjistër tjetër  ku mbaehet evidencë  për personat juridik në vend in në të cilin është regjistruar subjekti. Dokumenti nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 - muaj  dhe i njejti është e nevojshme ti përmbajë të dhënat për datën e themelimit  të personit juridik, emrin, adresën,  selinë dhe veprimtarinë  qe bën.

 


- Për personat fizik që do të jenë të autorizuar për punë me llogaritëështë i nevojshëm dokumenti për identifikim , pasaport dhe autorizim me shkrim i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor.

 


- Për peesonin juridik jorezident   - përfaqësi diplomatike në vend të huaj  apo përfaqësi  e një organizate ndërkombëtare, është i nevojshëm dokument i dhënë nga Ministria e punëve të jashtme   ose çertifikatë nga Regjistri qendror  i Republikës së Maqedonisë si dhe autorizim personit përgjegjës  në përfaqësi.

 

  • Dokument për regjistrim nga shteti domicil i përkthyer  nga përkthyes i autorizuar dhej o më i vjetër se 6 - muaj,
  • Autorizim për përfaqësim , i dhënë nga firma e huaj, i përkthyer nga përkthyes i autorizuar  dhe jo më i vjetër se 6 - muaj,
  • Dikument për identifikim - pasaportë nga përfaqësuesi ligjor ose person i autorizuar me autorizim origjinal , i përkthyer nga përkthyes gjyqësor  dhe i verifikuar në noter.
  • Gjendle aktuale ose Vendim për regjistrim, jo mëe vjetër se 6 - muaj të dhëna nga Regjistri qendror.

 

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni tek dega më e afërt e bankës , ose në tel: +398 2 3 102 563, 3102 536 ose në  e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by