Capital Bank | Financial Inovation

Depozita standarde në denarë dhe valut të huaj

 

Në qoftë se vendosët të kurseni, atëherë ju e sollët vendimin e vërtetë për planifikimin e të ardhmes tuaj. Hap i mençur për realizimin e planeve Tuaja për udhëtim, për blerje makine, për shkollim të fëmijëve Tuaj dhe shumë nevoja të tjera.

 

Kapital Banka Ju mundëson të kurseni në mënyrë të sigurt me kushtë jashtëzakonisht të favoeshme:

 

  • Norma intersi shumë të mira,
  • Kursim në valuta të ndryshme,
  • Afate sipas nevojave Tuja në shikim (pa afat),
  • Pagesa e intersit mujore, katër mujore, gjashtë mujore, vjetore, para dhe pas kalimit të afatit,
  • Pa kufizim për sasi minimale me afat.

 

Si depozitues mund të paraqiten të gjithë personat fizik rezident dhe jorezident. Mjafton ta vizitoni degën me të afërt apo sportelin e Kapital Bankës dhe me dokument identifikimi të informoheni për të gjitha përfitimet Tuaja nga afatizimi i mjeteve në Kapital Bank.

 

Depozitat në Kapital Bank SHA Shkup janë të siguruara!

 

Fondi i dëmshpërblen depozitat por jo më shumëse kundërvlera në denarë e 30 000 euro për depozitë në një bankë, degë të një banke të jashtme, vend kursimi, të llogaritura sipas kursit mesatr to BP të RM në ditën e vendimit.

 

Dëmshpërblimi i depozitave në denar dhe valutë të jashtme bëhet vetëm në denar.

 

Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup , ose në tel: +389 2 3102 508; 3102 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by