Capital Bank | Financial Inovation
Kredi konsumatore për menaxher në firma private

Qëllimii  produktit

 

 • Kredia është pa një qëllim të caktuar dhe me aprovimin  vihet në disponim në llogarinë e transaksionit të përdoruesit në bankë;

 

Kategoria e klientëve:

 

 • Rezident i RM,
 • Mardhënie e rrgullt pune të paktën edhe një vit para pensionit,
 • Aftësi kreditore,
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt,
 • Kësti të mos kaloj 1/2 e pagësTD ku kërkuesi është menaxher të hapë llogarri transaksioni në bankë përmes së cileës do realizoj  30 % e prpceseve paguese ,
 • Menaxheri ta kaloj pagën në bankë.

Shuma deri në 90 000 denarë,

 

Vlera nominale e interesit: 0.00 %,

 

Afati i kthimit 15 muaj,

 

Metoda e përllogarritjes - proporcionale,

 

Dhënia e kredisë në llogarinë e klientit në bankë,

 

Mënyra e pagesës: pagesë mujore  me këste të njejta të shumës kryesore nga 6000.00 denarë,

 

Komisione dhe kompensime. Komision i njëhershëm  prej 8900 MKD,

 

Shpenzime për kthim para kohe - pa shpenzime për kthim para kohe.

 


NShT: 17.18 %. Përrllogarritja është bërë për 90000 denarë, vlera e interesit 0.00%, afatai i kthimit 15 mmuaj dhe komision i njëhershëm 8 900 MKD. ( Në madhësinë e NShT ndikon  afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve për kredinë që janëpërfshirë në përllogarritjen e NShT dhe madhësia e nlerës së intersit.

Sigurim


• Kambial  me deklarat për kambial,
• Ndalesë administrative e krdikërkuesit/ Deklaratë për mbajtje nga paga,
• Garantues: Shoqata tregtare ku kërkuesi është Menaxher,


*Banka e mban tëdrejtën të kërkoj garantues shtesë

Dokumente:

 • Kopje e letërnjoftimit të kredikërkuesit dhe garantuesit (në qoftë se ka),
 • Ndalesë administrative në pagë/ dekalratëpër mbajtje nga paga nga kredikërkuesi dhe garantuesi ( në qoftë se ka),
 • Të dhëna nga paga të vërtetuara nga ana e personit juridik - për të punësuar në firma private.

 

Procedura

 • Plotësim i formularëve në mënyrë të rregullt dhe komplete - aplikacion/ kërkesë për kredi,të gjitha dokumentet e mbetura të kërkuara nga referenti kreditor,
 • Në rast aprovimi  bëhet Kontratë për kredi, kështu që klienti e nënshkruan dokumentacionin e duhur,
 • Përpunim i aplikacionit për dy ditë pune


Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: + 389 2 3102  568; 3102 - 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by