Capital Bank | Financial Inovation

Капитал банка АД Скопје
Седиште: Централа
ул. Никола Кљусев бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија

сметка 330080710000993, депонент на НБРМ

Телефон: + 389 2 3102 500; Факс: +389 2 3102 596
e-mail: info@capitalbank.com.mk 

Офицер за заштита на личните податоци

Игор Добрески

тел.за контакт 02/3102 525
email: 
privacy@capitalbank.com.mk  

   

ОСИС-Одговорно лице за сигурност на информативниот систем

Филип Пановски
тел.за контакт 02/3102 576
email: 
filip.panovski@capitalbank.com.mk 

           

Сектор за работа со физички лица

Димитар Ризов
тел.за контакт 02/3102 508
email: dimitar.rizov@capitalbank.com.mk

 
Сектор за работа со корпоративни клиенти и МСП

Драгана Аксентиева
тел.за контакт 02/3102 544
email: dragana.aksentieva@capitalbank.com.mk 

 

Сектор за управување со ризици
тел.за контакт 02/3102 589
email: sur@capitalbank.com.mk

 
Сектор за контрола на усогласеност и СППФТ
Раководител: Ирена Николовска
тел.за контакт: 02/3102 524
email: irena.nikolovska@capitalbank.com.mk

 

Служба за Back office 
Раководител: Донка Јаневска
тел.за контакт: 02/3102 562
email: donka.janevska@capitalbank.com.mk

 

Служба за меѓународен платен промет

Раководител: Габриела Раневска 
тел.за контакт: 02/3102 540

email: gabriela.ranevska@capitalbank.com.mk

email: devizenpp@capitalbank.com.mk 

 

Служба за домашен платен промет

Мина Цвејоска
тел.за контакт: 02/3102 542

email: mina.cvejoska@capitalbank.com.mk

email: denarskipp@capitalbank.com.mk

 

Одделение за правни работи 

Раководител: Надица Петковска
тел.за контакт 02/3102 527
email: nadica.petkovska@capitalbank.com.mk

email: legal@capitalbank.com.mk


Служба за внатрешна ревизија

Раководител Никола Тодосовски

тел.за контакт 02/3102 519 
email: nikola.todosovski@capitalbank.com.mk

 

Одделение за информатична технологија
Раководител Жарко Митрески
тел.за контакт 02/3102 543
email:  zarko.mitreski@capitalbank.com.mk

 

Одделение за сметководство и известување
Раководител Марија Јанеска
тел.за контакт 02/3102 512
email: marija.janeska@capitalbank.com.mk 
  

Одделение за средства, ликвидност и тргување со хартии од вредност
Раководител Ана Бошкова
тел.за контакт: 02/3102 554

email: ana.boshkova@capitalbank.com.mk

 

Одделение за човечки ресурси

Координатор Стојанка Велковска

тел.за контакт: 02/3102 505

email: stojanka.velkovska@capitalbank.com.mk

 

Експозитура ЦЕНТАР СКОПЈЕ (АТМ Банкомат)
Ул. Никола Кљусев бр.1
Тел: 02/3102-537, 02/3102-568, 02/3102-528
e-mail: 
ekspozitura.centar@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-17:00 часот


Експозитура АЕРОДРОМ СКОПЈЕ
Бул. К.Ј. Питу бр.28/2 (спроти ТЦ Скопјанка)
Тел: 02/2403 001 и 078/489-467
e-mail: aerodrom@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ

Ул. Христо Татарчев бр.6
Тел: 02/3298 592 и 078/489-491
e-mail: kiselavoda@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура СТРУМИЦА (АТМ Банкомат)
Бул. Маршал Тито бр. 10
Тел: 034/34 97 64 и 078/489-421
e-mail: strumica@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура ТЕТОВО (АТМ Банкомат)
Бул. Илирија бр.41/2, 1200 Тетово
Тел: 044/352 233 и 044/352 235 и 075/259-465
e-mail: tetovo@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура ШТИП
Ул.Ванчо Прќе бр.16, 2000 Штип
Тел: 032/511 502 и 075/256-748
e-mail: shtip@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура ВЕЛЕС
Ул. „Маршал Тито“ бр.1 (Стоковна куќа)
Тел: 043/528 152 и 076/262-150
e-mail: veles@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

  

Eкспозитура КУМАНОВО

Ул. 3 Македонска Бригада бр. 1/3 

Тел: 075/294-590 и 075/228-651

e-mail: kumanovo@capitalbank.com.mk

Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура КАВАДАРЦИ

Ул. Илинденска бр.115, зграда 1, влез 4

Тел: 075/277-868 и 075/305-517

e-mail: kavadarci@capitalbank.com.mk

Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура БИТОЛА

Ул. Јосиф Христовски бр. бб

Тел: 075/ 350-053, 075/350-044 и 02/510 3925

e-mail: bitola@capitalbank.com.mk

Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура ГОСТИВАР
Ул. Светозар Пепоски бр.2, В-1, К-ПР, Лок.-4
Тел: 042/3 102 640 , 042/3 102 641 и 078/395-859
e-mail: gostivar@capitalbank.com.mk
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

 

Шалтер 2 при Универзитетот за туризам и менаџмент

Бул. Партизански Одреди бр.99,

1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: 02/3070446
Работно време: пон- пет од 08:30-16:30 часот


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510