Capital Bank | Financial Inovation

Капитал банка АД Скопје
Седиште: Централа
ул.Никола Кљусев бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија

сметка 330080710000993, депонент на НБРМ


Телефон: + 389 2 3102 500; Факс: +389 2 3102 596 
e-mail: info@capitalbank.com.mk

 

Раководител на Сектор за работа со физички лица
Раководител Филип Јордановски

тел.за контакт 02/3102 577

email:filip.jordanovski@capitalbank.com.mk

 
Сектор за корпоративни клиенти и МСП
Раководител Благоја Глигоријевиќ
тел.за контакт 02/3102 544
email: blagoja.gligorijevic@capitalbank.com.mk 
 
Сектор за големи корпоративни клиенти
Раководител Марија Танушева
тел.за контакт 02/ 3102 523
email: marija.tanusheva@capitalbank.com.mk 

 

Сектор за управување со ризици
Раководител Ирена Николовска
тел.за контакт 02/3102 524
email: irena.nikolovska@capitalbank.com.mk 
 
Одделение за правни работи
тел.за контакт 02/3102 527

Сектор за контрола и усогласеност на работењето и спречување на перење пари
Раководител Хелена Штрбац
тел.за контакт 02/3102 509
email: helena.shtrbac@capitalbank.com.mk 
 

Служба за внатрешна ревизија
Раководител Катарина Динева Зикова
тел.за контакт 02/ 3102 519
email: katarina.zikova@capitalbank.com.mk 

 
Одделение за ИТ
Раководител Андреа Стојановски
тел.за контакт 02/3102 515
email: andrea.stojanovski@capitalbank.com.mk 
 
Одделение за сметководство и известување
Раководител Ангелина Барџиева
тел.за контакт 02/3102 512
email: angelina.bardjieva@capitalbank.com.mk 
 
ОСИС-Одговорно лице за сигурност на информативниот систем
Раководител Верица Насковска
тел.за контакт 02/3102 576
email: verica.naskovska@capitalbank.com.mk 

 

Раководител на Одделение за средства, ликвидност и тргување со хартии од вредност
Борче Стаменковски
тел.за контакт: 02/3102 571
е-маил borce.stamenkovski@capitalbank.com.mk 

Експозитура Центар (АТМ Банкомат)
Ул. Никола Кљусев бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: 02/3102 563, 02/3102 508
Работно време: пон- пет од 08:00-18:00 часот
саб: од 09:00- 14:00 часот


Експозитура Аеродром Скопје (АТМ Банкомат)

Бул. Јане Сандански бр.26-зграда 1- лок.6
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: 02/2403 001
Работно време: пон- пет од 08:00-16:00 часот

Експозитура Кисела Вода

Ул. Христо Татарчев бр.6  Кисела Вода,

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел: 02/3298 592

Работно време: пон- пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура Струмица (АТМ Банкомат)

Ул. Благој Мучето бр.4,

2400 Струмица, Република Северна Македонија
Тел: 034/34 97 64
Работно време: пон- пет од 08-16:00 часот

Експозитура Tетово (АТМ Банкомат)
Бул. Маршал Тито бб,

1200 Тетово, Република Северна Македонија
Тел: 044/352 233 и 044/352 235
Работно време: пон- пет од 08:15-16:15 часот

 

Експозитура Штип 
ул. Ванчо Прќе бр.16,

Штип, Република Северна Македонија
Тел: 032/511502
Работно време: пон- пет од 08:00-16:00 часот

 

 

Шалтер 2 при Универзитетот за туризам и менаџмент

Бул. Партизански Одреди бр.99,

1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: 02/3070446
Работно време: пон- пет од 08:30-16:30 часот


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510