Capital Bank | Financial Inovation

Депозити

 


Константно следејќи го пазарот креиравме продукти за штедење, изработени со цел да ги задоволат сите потреби на Вашиот бизнис.

 


Вложувањето на Вашите средства во депозити кои преставуваат најбезбедни пласмани, ќе Ви овозможи зголемување на Вашата профитабилност, планирање на Вашите средства и сигурна инвестиција.

 


Средствата може да депонира секое правно лице, мало, средно или големо претпријатие, јавни институции или здруженија.

 


Капитал Банка Ви овозможува Вашите средства да ги депонирате во денари, во странска валута или со девизна клаузула по исклучително атрактивни каматни стапки.

 


Исплатата на каматата се врши согласно Вашите барања, месечно или на денот на доспевање на средствата согласно вашите потреби и барања.

 


Капитал Банка Ви овозможува да располагате со Вашите средства во моментот на доспевање на депозитот или пред доспевањето согласно дефинираните услови во Договорот.

 


Вашите потреби се наша задача.

 


Лица за контакт:

 

  • Борче Стаменковски-Раководител на Одделение за средства, ликвидност и тргување со хартии од вредност, контакт тел: +389 2 3102-571, факс +389 2 3102 596 е-маил borce.stamenkovski@capitalbank.com.mk.
  • Жарко Василев-Соработник во Одделение за средства, ликвидност и тргување со хартии од вредност, контакт тел: +389 2 3102-572, факс +389 2 3102 596 е-маил zarko.vasilev@capitalbank.com.mk.

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510