Capital Bank | Financial Inovation

Долгорочен кредит за микро бизнис за правни лица

Таргет група
Бонитетни микро бизнис компании
Максимален износ на кредит 20.000,00 Еур
Времетраење од 12 до 48 месеци
Каматна стапка 9.00%
Надоместоци
  • еднократен надомест за кредитна апликација од 500 МКД,
  • еднократен надомест за обработка на кредитното барање во висина од 1.00% од износот на одобрениот кредит 
  • месечен надоместок за одржување во висина од 0.25% пресметан на износот на кредитот на денот на пресметката
Обезбедување

Меница дадена во Банката или меница во форма на нотарски акт со клаузула на извршност со или без гаранти во зависност од проценката на Банката

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510