Capital Bank | Financial Inovation
Бескаматна едногодишна позајмица

Таргет група

 • Резидент на РМ, во редовен работен однос;
 • Синдикати и фирми со кои банката има остварено соработка.

Намена

 • Ненаменски потрошувачки кредит.

 

Висина на кредит во МКД: 60.000;

 

Рок на отплата: 12 месеци;

 

Каматна стапка: 0,00%;

 

Еднократна провизија во МКД: 3.900;

 

Користење на средствата: одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 

Отплата: месечна отплата со еднакви ануитети;

 

Начин на отплата: уплaта на благајна, административна забрана на платата или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);

 

Можност за предвремено враќање: да;

 

Трошок за предвремено враќање: без трошок за превремена отплата;

 

Предоговарање на условите: не постои таква можност.

 

СВТ-13,41%. Пресметката е направена за износ од 60.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 12 месеци и еднократна провизија од 3.900 МКД.

 

Обезбедување:

 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотаски акт со својство на извршност;
 • гарант.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 • копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • административна забрана на платата или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);
 • заверени податоци од плата од кредитобарателот или гарантот (доколку има);
 • декларација за прием и за платени придонеси во последните 2 месеци за вработени во приватен сектор.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредит.Сите останати документи посочени од кредитниот референт.
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја потпишува потребната документација.
 • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510