Capital Bank | Financial Inovation

Рамковен лимит за правни лица

Карактеристики Рамковниот лимит го претставува најголемиот износ (кредитен лимит) до кој Корисникот може да се задолжи во Банката, за договорениот период на траење на Договорот за рамковен лимит. Врз основа на овој Договор корисникот може да ги користи сите производи кои ги нуди Банката 
Таргет група Регистрирани приватни компании со позитивни резултати во работењето, активни најмалку 6 месеци пред аплицирањето
Намена Сите производи кои ги нуди Банката
Рок на отплата до 84 месеци
Каматна стапка Флексибилна, се утврдува за секој поединечен договор во рамките на Договорот за рамковен лимит
Максимален износ на кредит Не повисок од максималниот износ одобрен со Договорот за рамковен лимит и во зависност од кредитната способност на клиентот
Обезбедување Во зависност од кредитоспособноста на барателот, висината на бараниот износ и кредитната политика на Банката како обезбедување може да биде земено: хипотека, нотарски акт на меница, депозит, залог на подвижен имот или  залог на залиха
Провизија за водење на рамката 0,5% годишно за времетраење на рамката
Потребно време за одобрување Од 7 до 15 дена по доставување на сите потребни документи

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510