Capital Bank | Financial Inovation

Капитал банка АД Скопје
Седиште: Централа
ул. Никола Кљусев бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија

сметка 330080710000993, депонент на НБРМ

Телефон: + 389 2 3102 500; Факс: +389 2 3102 596
e-mail: info@capitalbank.com.mk 

Офицер за заштита на личните податоци

Владимир Филипоски

тел.за контакт 02/3102 525
email: privacy@capitalbank.com.mk  

               

Сектор за работа со физички лица

Димитар Ризов
тел.за контакт 02/3102 508
email: dimitar.rizov@capitalbank.com.mk

 
Сектор за работа со корпоративни клиенти и МСП

Драгана Аксентиева
тел.за контакт 02/3102 544
email: dragana.aksentieva@capitalbank.com.mk 

 

Служба за алтернативна продажба и големи клиенти

Раководител Филип Јордановски

тел.за контакт 02/3102 577
email:filip.jordanovski@capitalbank.com.mk   

 

Служба за големи корпоративни клиенти
Раководител Бојан Јанакиевски
тел.за контакт 02/ 3102 518
email: bojan.janakievski@capitalbank.com.mk

 

Сектор за управување со ризици
Раководител Сандра Андоновска
тел.за контакт 02/3102 538
email: sandra.andonovska@capitalbank.com.mk
 
Сектор за контрола на усогласеност и СППФТ
Раководител Даница Арсова-Талева
тел.за контакт 02/3102 534
email: danica.arsova@capitalbank.com.mk

 

Сектор за оперативни работи
Раководител: Наташа Брашнарска 
тел.за контакт: 02/3102 514
email: natasha.brashnarska@capitalbank.com.mk

 

Служба за Back office 
Раководител: Јадранка Нуневска 
тел.за контакт: 02/3102 561
email: jadranka.nunevska@capitalbank.com.mk

 

Служба за меѓународен платен промет

Раководител: Aна Бошкова 
тел.за контакт: 02/3102 554

email: ana.boshkova@capitalbank.com.mk

email: devizenpp@capitalbank.com.mk 

 

Служба за домашен платен промет

Раководител: Златко Герасимов
тел.за контакт: 02/3102 541

email: zlatko.gerasimov@capitalbank.com.mk

email: denarskipp@capitalbank.com.mk

 

Оделение за Бизнис подршка, контрола и равој
Ана Златановска
тел.за контакт 02/3102 557
email: ana.zlatanovska@capitalbank.com.mk

 
Одделение за правни работи 

Јасминка Ефтимовска
тел.за контакт 02/3102 526
email: jasminka.eftimovska@capitalbank.com.mk

email: legal@capitalbank.com.mk


Служба за внатрешна ревизија

Раководител Никола Тодосовски

тел.за контакт 02/3102 519 
email: nikola.todosovski@capitalbank.com.mk


Одделение за ИТ
Раководител Жарко Митрески
тел.за контакт 02/3102 543
email:  zarko.mitreski@capitalbank.com.mk


Одделение за сметководство и известување
Раководител Марија Јанеска
тел.за контакт 02/3102 512
email: marija.janeska@capitalbank.com.mk 
 
ОСИС-Одговорно лице за сигурност на информативниот систем
Верица Насковска
тел.за контакт 02/3102 576
email: verica.naskovska@capitalbank.com.mk 

 

Одделение за средства, ликвидност и тргување со хартии од вредност
Коста Шорко
тел.за контакт: 02/3102 574,

email: kosta.shorko@capitalbank.com.mk

Елена Шкрекова

тел.за контакт: 02/3102 585

email: elena.shkrekova@capitalbank.com.mk

 

Одделение за човечки ресурси

Координатор Магдалена Димитровска

тел.за контакт: 02/3102 505

email: magdalena.dimitrovska@capitalbank.com.mk

 

Експозитура ЦЕНТАР (АТМ Банкомат)
Ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје
Тел: 02/3102-537, 02/3102-528, 02/3102-506
Работно време: пон - пет од 08:00-17:00 часот


Експозитура АЕРОДРОМ СКОПЈЕ
Бул. К.Ј. Питу бр.28/2, 1000 Скопје (спроти ТЦ Скопјанка)
Тел: 02/2403 001
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ

Ул. Христо Татарчев бр.6, 1000 Скопје
Тел: 02/3298 592 
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура СТРУМИЦА (АТМ Банкомат)
Ул. Ленинова 1, 2400 Струмица
Тел: 034/34 97 64
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура ТЕТОВО (АТМ Банкомат)
Бул. Илирија бр.41/2, 1200 Тетово
Тел: 044/352 233 и 044/352 235
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура ШТИП
Ул.Ванчо Прќе бр.16, 2000 Штип
Тел: 032/511502 
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура ВЕЛЕС
ул. „Маршал Тито“ бр.1, 1400 Велес (Стоковна куќа)
Тел: 043/528152
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура КОЧАНИ
Ул.Димитар Влахов бр.1 , 2300 Кочани
Тел: 078/489 419 ; 078/489 412
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Eкспозитура КУМАНОВО

 ул 3 Македонска Бригада бр. 1/3 

Тел: 075/294-590

Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура КАВАДАРЦИ

ул. Илинденска бр.115, зграда 1, влез 4

Тел: 075/277-868

Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура ПРИЛЕП

ул. Борис Кирриќ бр. 1/1-4

Тел: 075/256 -748

Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура БИТОЛА

ул. Никола Тесла бр.41, број на зграда 1, влез 1

Тел: 075/256-749

Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

Шалтер 2 при Универзитетот за туризам и менаџмент

Бул. Партизански Одреди бр.99,

1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: 02/3070446
Работно време: пон- пет од 08:30-16:30 часот

On-line Апликација


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510