Capital Bank | Financial Inovation

Капитал банка АД Скопје
Седиште: Централа
ул. Никола Кљусев бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија

сметка 330080710000993, депонент на НБРМ

Телефон: + 389 2 3102 500; Факс: +389 2 3102 596
e-mail: info@capitalbank.com.mk 

Сектор за работа со физички лица
Раководител Филип Јордановски

тел.за контакт 02/3102 577
email:filip.jordanovski@capitalbank.com.mk  

 
Служба за кредитна анализа и оценка
Раководител Драгана Аксентиева
тел.за контакт 02/3102 544
email: dragana.aksentieva@capitalbank.com.mk  
 
Служба за големи корпоративни клиенти
Раководител Бојан Јанакиевски
тел.за контакт 02/ 3102 518
email: bojan.janakievski@capitalbank.com.mk

 

Сектор за управување со ризици
Раководител Ирена Николовска
тел.за контакт 02/3102 524
email: irena.nikolovska@capitalbank.com.mk 
 
Сектор за контрола на усогласеност и СППФТ Раководител
Раководител Даница Арсова-Талева
тел.за контакт 02/3102 534
email: danica.arsova@capitalbank.com.mk


 
Одделение за правни работи 
тел.за контакт 02/3102 527, 02/3102 548
email: legal@capitalbank.com.mk

 
Служба за внатрешна ревизија

Раководител Никола Тодосовски

тел.за контакт 02/3102 519 
email: nikola.todosovski@capitalbank.com.mk

 
 
Одделение за ИТ
Раководител Андреа Стојановски
тел.за контакт 02/3102 515
email: andrea.stojanovski@capitalbank.com.mk   

 
 
Одделение за сметководство и известување
Раководител Марија Јанеска
тел.за контакт 02/3102 512
email: marija.janeska@capitalbank.com.mk 

 
 
ОСИС-Одговорно лице за сигурност на информативниот систем
Верица Насковска
тел.за контакт 02/3102 576
email: verica.naskovska@capitalbank.com.mk 

 

Одделение за средства, ликвидност и тргување со хартии од вредност
Раководител Борче Стаменковски
тел.за контакт: 02/3102 571
e-mail: borce.stamenkovski@capitalbank.com.mk

Сектор за работа со корпоративни клиенти и МСП

Раководител Александар Николовски

Тел: 02/3102 567

Мејл: aleksandar.nikolovski@capitalbank.com.mk

 

Одделение за човечки ресурси

Координатор Лидија Ивановска

Тел. 02/3102 505

Мејл lidija.ivanovska@capitalbank.com.mk

 

Служба за наплата на нефункционални побарувања

Раководител Александар Најдановски

Тел. 02/3102 557

Мејл aleksandar.najdanovski@capitalbank.com.mk

Сектор за платни системи
Раководител: Виолета Блажевска 
тел.за контакт: 02/3102 542, 02/3102 552, 02/3102 547, 02/3102 574, 02/3102 559
мејл: violeta.blazhevskai@capitalbank.com.mk

devizenpp@capitalbank.com.mk 

denarskipp@capitalbank.com.mk

Експозитура ЦЕНТАР (АТМ Банкомат)
Ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје
Тел: 02/3102 563, 02/3102 508
Работно време: пон - пет од 08:00-17:00 часот


Експозитура АЕРОДРОМ СКОПЈЕ (АТМ Банкомат)
Бул. К.Ј. Питу бр.28/2, 1000 Скопје (спроти ТЦ Скопјанка)
Тел: 02/2403 001
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ

Ул. Христо Татарчев бр.6, 1000 Скопје
Тел: 02/3298 592 
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура СТРУМИЦА (АТМ Банкомат)
Ул. Благој Мучето бр.4, 2400 Струмица
Тел: 034/34 97 64
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура ТЕТОВО (АТМ Банкомат)
Бул. Илирија бр.41/2, 1200 Тетово
Тел: 044/352 233 и 044/352 235
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура ШТИП
Ул.Ванчо Прќе бр.16, 2000 Штип
Тел: 032/511502 
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура ВЕЛЕС
ул. „Маршал Тито“ бр.1, 1400 Велес (Стоковна куќа)
Тел: 043/528152
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура КОЧАНИ
Ул.Димитар Влахов бр.1 , 2300 Кочани
Тел: 078/489 419 ; 078/489 412
Работно време: пон - пет од 08:00-16:00 часот

Шалтер 2 при Универзитетот за туризам и менаџмент

Бул. Партизански Одреди бр.99,

1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: 02/3070446
Работно време: пон- пет од 08:30-16:30 часот

On-line Апликација


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510