Capital Bank | Financial Inovation

Девизна трансакциска сметка

 

Девизна Трансакциска сметка за правни лица ( резиденти и нерезиденти ) во Капитал Банка АД Скопје можат да отворат сите правни лица со седиште во Република Македонија, како и странски правни лица. Резидентите и нерезидентите може да отворат само една девизна сметка кај една деловна банка.

 

Потребни документи за отварање на денарска трансакциска сметка за правно лице кои е потребно да ги обезбеди законскиот застапник:

  • Тековна состојба или Решение за упис, не постари од 6 месеци, издадени од Централен регистар;
  • ЗП Образец, заверен на нотар;
  • Документ за идентификација на законскиот застапник (лична карта или пасош).

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 563; 3102 536 или e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510