Capital Bank | Financial Inovation

Финансиски консалтинг

 

Финансискиот консалтинг опфаќа управување со ликвидноста на средствата на клиентите преку иновативни производи и хеџинг, реструктуирање на финансиите, финансирања за пазарно консолидирање и други дополнителни активности кои ќе придонесат кон оптимизација на структурата на активата и пасивата на клиентите и намалување на нивните трошоци.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510