Capital Bank | Financial Inovation

Тендерски (лицитациони) гаранции

Карактеристики Гаранција од страна на Банката за учество на тендери, лицитации и останати слични јавни повици
Таргет група Регистрирани приватни компании со позитивни резултати во работењето, активни најмалку 6 месеци пред аплицирањето
Намена Тендери, Лицитации и сл
Рок на важност До 12 месеци
Надоместоци Еднократна провизија за обработка, согласно Тарифникот на Банката
Максимален износ на кредит Во зависност од кредитната способност на клиентот и согласно тендерската документација
Обезбедување Флексибилно, во зависност од кредитоспособноста на барателот, висината на бараниот износ и кредитната политика на Банката (меница, жиранти, комбинација и сл.)
Потребно време за одобрување

До 5 дена по доставување на сите потребни документи


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510