Capital Bank | Financial Inovation

 

 

Со поднесување на апликација/барање потврдувам дека:

а) Податоците кои ги наведов се точни.
б) Сум согласен моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно, Банката да изврши пренос на моите лични податоци во други државикои се земји членки на ЕУ или на ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или на ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци.
в) Сум запознаен/а дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива.
г) Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос.
д) Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време.
ѓ) Сум запознаен/а со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите во целост ги прифаќам.

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:
Согласен сум Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услуги преку контактните информации наведени во барањето.
Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека дејствувам исклучиво во свое име, своја сметка и интерес, а не во име, сметка и интерес на трета страна, односно друго лице
* Клиентот може во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510