Capital Bank | Financial Inovation

Краткорочни кредити

Карактеристики Краткорочен кредит одобрен во денари, во денари со девизна клаузула или во девизи. Отплата преку месечни ануитети, квартална отплата на главница или отплата на главницата на крајот на периодот на достасување. 
Таргет група Регистрирани приватни компании со позитивни резултати во работењето, активни најмалку 6 месеци пред аплицирањето
Намена Обртни средства и краткорочна ликвидност
Рок на отплата до 12 месеци
Каматна стапка По договор, а согласно Одлуката за каматни стапки на Банката
Надоместоци Провизија за обработка и провизија за одржување, кои се наплаќаат согласно Тарифникот на Банката
Грејс период До 6 месеци
Максимален износ на кредит Во зависност од кредитната способност на клиентот
Обезбедување Во зависност од кредитоспособноста на барателот, висината на бараниот износ и кредитната политика на Банката како обезбедување може да биде земено: хипотека, нотарски акт на меница, депозит, залог на подвижен имот или  залог на залиха.
Потребно време за одобрување

Од 7 до 15 дена по доставување на сите потребни документи


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510