Capital Bank | Financial Inovation

Факторинг на побарувањата

Карактеристики

Факторинг на побарувања  по Договор  за Факторинг на побарувања.

Факторинг на недоспеани побарувања по доставени фактури од клиент кои се наплатливи и не постари од 120 денови.

Побарувањата е потребно да се од правно лице кое се наоѓа најмногу во Б категорија на ниво на банкарски сектор.

Откупот на побарувања с еврпи во денари.

Таргет група Региострирани приватни компании со позитивни резултати во работењето, активни најмалку 3 години пред аплицирањето.
Намена Обртни средства и краткорочна ликвидност
Рок До 6 месеци
Надомест

Без право на регрес:

1,50% од износ на ф-ра за валута до 30 дена
2,50% од износ на ф-ра за валута до 60 дена
4,50% од износ на ф-ра за валута до 90 дена
6,50% од износ на ф-ра за валута до 180 дена

Со право на регрес:

1,00% од износ на ф-ра за валута до 30 дена
2,00% од износ на ф-ра за валута до 60 дена
4,00% од износ на ф-ра за валута до 90 дена
6,00% од износ на ф-ра за валута до 180 дена

Каматна стапка Согласно тарифникот на банката 

Максимален износ
на Факторинг

Во зависност од кредитната способност на клиентот
Обезбедување

Нема обезбедување, по потпишан Договор за Факторинг на побарување

Потребно време за
одобрување

До 7 дена по доставување на сите потребни документи.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510