Capital Bank | Financial Inovation

Јавни Финансии

 


Во полето на Јавно Финансирање- Банката нуди специјализирана финансиска експертиза и длабоко разбирање на јавниот сектор кое ќе се трансферира во можноста за доставување на иновативни финансиски решенија, максимизирање на додадената вредност истовремено со минимизирање на трошоците. Jавнотото финансирање подразбира скроено финансирање за јавноста или јавно-приватните проекти, претежно на локалните власти и владините институции (општини, агенции и фондови), односно на општинско или регионално ниво, вклучувајќи ги средствата на Европската Унија во сферата на:

 

Основна инфраструктура:

  • Tранспорт (железница, јавен транспорт, аердроми, патишта);
  • Управување со отпадоци;
  • Енергија (добавувачи и дистрибутер на струја).

 

Социјална инфраструктура:

  • Здравствена нега (болници, домови за нега, итн);
  • Јавни установи, образование (школи, универзитети, студентски домови);
  • Социјални станови.

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510