Capital Bank | Financial Inovation

Платежни гаранции

Карактеристики Гаранција која служи за обезбедување на плаќање кое настанало како обврска по одредена извршена работа. Гаранцијата може да биде ностро или лоро.
Таргет група Регистрирани приватни компании со позитивни резултати во работењето, активни најмалку 6 месеци пред аплицирањето
Намена Обезбедување на плаќање настанато по основ на извршена работа
Рок на важност Согласно доставениот договор, фактура, профактура, нарачка и времетраење на исполнување на обврските
Надоместоци Квартална провизија за одржување се наплаќа однапред на почеток на секој квартал, согласно Тарифникот на Банката
Максимален износ на кредит Во зависност од кредитната способност на клиентот и согласно обезбедената документација (договор, фактура и сл.)
Обезбедување Флексибилно, во зависност од кредитоспособноста на барателот, висината на бараниот износ на гаранцијата и кредитната политика на Банката
Потребно време за одобрување 5 - 7 дена по доставување на сите потребни документи

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510