Capital Bank | Financial Inovation

Стандардни денарски и девизни штедни влогови

 


Доколку се одлучивте да штедите тогаш сте ја донеле вистинската одлука за планирање на Вашата иднина. Мудар чекор за реализирање на Вашите планови за патување, купување на автомобил, школување на Вашите деца и многу други потреби...

 


Дозволете си да имате за се!

 


Капитал Банка Ви овозможува да штедите сигурно и безбедно по исклучително поволни услови:

 

  • Одлични каматни стапки,
  • Штедење во најразлични валути,
  • Рокови согласно Вашите потреби,
  • Исплата на камата месечно, квартално, полугодишно, годишно, однапред, по истекот на периодот на орочување...
  • Без ограничување за минимален износ на орочување.

 

Како депоненти може да се јават сите физички лица резиденти и нерезиденти. Доволно е да ја посетите најблиската експозитура или шалтер на Капитал Банка и со документ за идентификација да се информирате за сите Ваши бенифиции од орочување на средства во Капитал Банка.

СТАНДАРДНИ ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ

Рок/Валута

МКД

ЕУР

УСД

По видување

/

/

/

1 месец*

/

/

0,10%

3 месеци*

/

/

0,20%

6 месеци*

2,00 - 2,20%

0,30%

0,30%

9 месеци*

2,00%**

/

/

12 месеци*

1,75%

0,70%

0,40%

24 месеци*                    

1,90%

1,20%

0,70%

36 месеци

/

/

0,80%

48 месеци

/

/

1,00%

60 месеци

/

/

1,25%

*Каматната стапка за депозитите во МКД до 24 месеци и за сите депозити во ЕУР и УСД е фиксна, годишна каматна стапка.

**Каматната стапка важи за депозити во МКД со максимален износ на орочување од 1.800.000,00 денари

Штедните влогови во Капитал Банка АД Скопје се осигурени!

 

Фондот ги обештетува осигурените депозити но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на решението.

 

Обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши исклучиво во денари.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 500;3102 513 или e-mail: info@capitalbank.com.mk .

 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510