Capital Bank | Financial Inovation

Техничка исправка на јавен повик

12

Јан. / 2021          Се врши техничка исправка ЈАВЕН ПОВИК  за учество на Собрание на акционери  

                     објавен на  08.01.2021 година во дневен весник „Нова Македонија “

 

Исправката се врши во точка: 6 од огласот која гласеше:

 

6.Предлог-одлука за откуп на долгорочни должнички хартии од вредост  корпоративна обврзница ) по пат на јавна понуда 

Сега точката 6 гласи:

6.Предлог-одлука за откуп на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница од прва емисија ).

 

Сите останати точки и содржина од јавниот повик останува непроменета.                                                                                         

Оваа исправка е составен дел од јавниот повик.

 

Капитал Банка АД Скопје

Исправката е објавена во дневен весник,,Нова Македонија’’ , ден Вторник, 12.01.2021 година.Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510