Capital Bank | Financial Inovation

СУПЕР потрошувачки кредит во износ до 900.000 МКД 

Таргет група

 • Резиденти на РСМ, во редовен работен однос вработени во:

          - институции финансирани од Буџет на РСМ;
          - синдикати и фирми со кои банката има оставрено соработка.

 

Намена

 • Ненаменски потрошувачки кредит

 

Општи услови за аплицирање

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

Висина на кредит во МКД: До 900.000;

 

Рок  на отплата: До 95 месеци;

 

Номинална каматна стапка: Фиксна за првата година 5,77%, променлива за остатокот од периодот што во моментов изнесува  7,77% (6М СКИБОР + 6,01%);

 

Грејс период:* До 10 месеци;

*Грејс период е предвиден само во случај на рефинасирање на кредит во друга банка;

 

Провизија за одобрување: 1,77%, мин. 750 МКД;

 

Користење на средствата: Одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 

Отплаќање: Месечна отплата со еднакви ануитети. Доколку се користи грејс период, во текот на грејс периодот месечната обврска се состои од камата, а потоа месечна отплата со еднакви ануитети.;

 

Начин на отплата: Уплата на благајна, административна забрана на плата или траен налог за приматели на плата на сметка во Капитал Банка.  

 

Можност за предвремено враќање: Да

 

Провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: 1% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку периодот помеѓу предвремената отплата и  рокот на траење на договорот  за кредит е подолг од една година, односно 0.50% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку  периодот помеѓу предвремената отплата и  рокот на траење на договорот  за кредит не е подолг од една година, максимум 5.000 МКД и 0% доколку се отплаќа преку Капитал Банка.

 

СВТ: 8,04%-Пресметката е направена за износ од 900.000 МКД, каматна стапка 5,77% фиксна за првата година, потоа променлива што во моментов изнесува 7,77%, рок 95 месеци и еднократна провизија 1,77% од износот.

Обезбедување

 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотарски акт со својство на извршност;
 • гарант;
 • солемнизација на договорот за кредит со извршна клаузула.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

 

Документи

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Заверени податоци за плата за кредитобарателот или гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата или траен налог за правни лица кои не заверуваат административни забрани на плата (задолжително е клиентот да прима плата на сметка во Капитал Банка);
 • Заверена потврда за членство во Синдикатот со кој Банката има соработка.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит;
 • Сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација;
 • Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510