Capital Bank | Financial Inovation

СУПЕР потрошувачки кредит во износ до 1.500.000 МКД 

Таргет група

 • Резиденти на РСМ, во редовен работен однос вработени во:

- Институции финансирани од Буџет на РСМ;

- Акционерски друштва;

- Јавни претпријатија;

- Синдикати;

- Бонитетни приватни фирми прифатливи за Банката

 

Намена

 • Ненаменски потрошувачки кредит
 • Максимална возраст на клиентот од 70 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Полиса за животно осигурување
 • Максимална задолженост 50% од нето-приход

Висина на кредит во МКД: До 1.500.000;

 

Рок  на отплата: До 95 месеци;

 

Номинална каматна стапка:

 

За приматели и неприматели на плата во Капитал Банка: Фиксна за првите две години 4,77%, променлива за остатокот од периодот што во моментов изнесува  7,77%  (СКИБОР + 6,22%);

 

Кредитна способност: до 50% (коефициент ДТИ) од плата

 

Провизија за одобрување: 2,00 %- 2,50%, мин. 750 МКД

*0% провизија доколку над 50% од одобрениот износ е за рефинансирање на кредитна изложеност во Еуростандард Банка АД Скопје 

 

Користење на средствата: Одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

Отплаќање: Месечна отплата со еднакви ануитети.

 

Начин на отплата: Електронско банкарство, уплата на благајна, административна забрана на плата или траен налог за приматели на плата на сметка во Капитал Банка.  

 

Можност за предвремено враќање: Да

 

Провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: 1% од износот на предвремено отплатениот кредит, само доколку предвремената отплата се случи во време кога каматната стапка е фиксна

*0% провизија за рефинасирање на постоечка изложеност во Капитал Банка со ново одобрени средства (рефинансирање ) во Капитал Банка

 

Поврзани производи: Кредитна картичка МАСТЕРКАРД без чланарина за првата година

 

- СВТ: 8,26%- Пресметката е направена за износ од 1.500.000 МКД, со каматна стапка 4,77% фиксна за првите две години и 7,77% променлива во преостанатиот период (СКИБОР + 6,31 п.п.) рок 95 месеци, месечен надомест на остаток на главница за одржување 0,10% и провизија за одобрување 2,00%.

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 

 • До 450.000 МКД – без гаранти и без солемнизација на нотар
 • Од 450.001 до 600.000 МКД – со еден гарант или солемнизација на Нотар, доколку барателот или гарантот има имот на свое име кој е без товар.
  • Над 600.001,00 МКД – со двајца гаранти или едниот гарант се менува со солемнизација на Нотар, доколку барателот или гарантот има имот на свое име кој е без товар
 • * прифатлива отстапка до 600.000 МКД без гарант и без солеминизација на нотар за синдикати со кои банката има соработка и постоечки клиенти со мин.12 месеци редовна отплата на ануитети во Капитал банка ( А- категорија)

 

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи

 

 • Копија од лична карта на гарантот (доколку има);
 • Заверени податоци за плата за гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата или траен налог за правни лица кои не заверуваат административни забрани на плата (задолжително е клиентот да прима плата на сметка во Капитал Банка);
 • Извод од трансакциска сметка од последините 6 месеци за вработени во приватен сектор;

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит;
 • Сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација;
 • Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација.

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 558; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510