Capital Bank | Financial Inovation

СУПЕР потрошувачки кредит во износ до 1.500.000 МКД 

Таргет група

 • Резиденти на РСМ, во редовен работен однос вработени во:

  - институции финансирани од Буџет на РСМ;

  - Акционерски друштва

  - Јавни претпријатија

  - Синдикати

  - Бонитетни приватни фирми прифатливи за Банката

 

Намена

 • Ненаменски потрошувачки кредит

 

Општи услови за аплицирање

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува 60% од платата.

Висина на кредит во МКД: До 1.500.000;

 

Рок  на отплата: До 95 месеци;

 

Номинална каматна стапка:

 

За приматели и неприматели на плата во Капитал Банка: Фиксна за првите две години 4,77%, променлива за остатокот од периодот што во моментов изнесува  7,77%  (СКИБОР + 6,22%);

 

Кредитна способност: до 60% (коефициент ДТИ) од плата

 

Грејс период:* До 10 месеци;

*Грејс период е предвиден само во случај на рефинасирање на кредит во друга банка;

 

Провизија за одобрување: 2,00 %- 2,50%, мин. 750 МКД

*0% провизија доколку над 50% од одобрениот износ е за рефинансирање на кредитна изложеност во Еуростандард Банка АД Скопје

 

 

Користење на средствата: Одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 Отплаќање: Месечна отплата со еднакви ануитети. Доколку се користи грејс период, во текот на грејс периодот месечната обврска се состои од камата, а потоа месечна отплата со еднакви ануитети.;

 

Начин на отплата: Електронско банкарство, уплата на благајна, административна забрана на плата или траен налог за приматели на плата на сметка во Капитал Банка.  

 

Можност за предвремено враќање: Да

 

Провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: 1% од износот на предвремено отплатениот кредит, само доколку предвремената отплата се случи во време кога каматната стапка е фиксна

- СВТ:  Приматели и неприматели на плата во Капитал Банка: 8.26% . Пресметката е направена за износ од 1.200.000 МКД, со каматна стапка 4.77% фиксна за првите две години и 7.77% променлива во преостанатиот период (СКИБОР + 6.22 п.п.) рок 95 месеци, месечен надомест на остаток на главница за одржување 0.1% и провизија за одобрување 2%.

Обезбедување

 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 • До 600.000 МКД – без гарант
 • Над 600.000 до 1.200.000 МКД – гарант или солемнизација на договорот за кредит со извршна клаузула
 • За вработени на неопределено во МВЕ и МО, членови на синдикати со кои банката има соработка, без солемнизација до 1.200.000 денари.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

 

Документи

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Заверени податоци за плата за кредитобарателот или гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата или траен налог за правни лица кои не заверуваат административни забрани на плата (задолжително е клиентот да прима плата на сметка во Капитал Банка);
 • Заверена потврда за членство во Синдикатот со кој Банката има соработка.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит;
 • Сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација;
 • Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510