Capital Bank | Financial Inovation

10 месечни бескаматни кредити во износ до 60.000 МКД

Таргет група

 • Резидент на РСМ, во редовен работен однос;

 


Намена

 • Ненаменски потрошувачки кредит.

Висина на кредит во МКД: до 60.000;

 

Рок на отплата: 10 месеци;

 

Каматна стапка: 0,00%;

 

Еднократна провизија во МКД:

 • 1.199-за кредит во износ до 20.000 МКД;
 • 1.699-за кредит во износ до 30.000 МКД;
 • 3.199-за кредит во износ до 60.000 МКД.


 

Користење на средствата: одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 

Отплата: месечна отплата со еднакви ануитети;

 

Начин на отплата: уплaта на благајна, административна забрана на платата или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);

 

Можност за предвремено враќање: да;

 

Трошок за предвремено враќање: без трошок за превремена отплата;

 

Предоговарање на условите: не постои таква можност.

 

СВТ-14,60%.Пресметката е направена за износ од 20.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 10 месеци и еднократна провизија од 1.199 МКД.

СВТ-13,70%.Пресметката е направена за износ од 30.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 10 месеци и еднократна провизија од 1.699 МКД.

СВТ-12,82%.Пресметката е направена за износ од 60.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 10 месеци и еднократна провизија од 3.199 МКД.

Обезбедување:

 


Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотаски акт со својство на извршност;
 • гарант.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 • копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • административна забрана на платата или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);
 • заверени податоци од плата од кредитобарателот или гарантот (доколку има);
 • декларација за прием и за платени придонеси во последните 2 месеци за вработени во приватен сектор.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит и сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510