Capital Bank | Financial Inovation

Супер 5 кредит во износ до 1.200.000 МКД

Кредитот е ненаменски и може да се користи за рефинансирање на кредит во друга банката.

 

Предности на производот:

 • 0 МКД административни трошоци за аплицирање;.
 • До 450 000 МКД без гаранти и без солемнизација на нотар
 • Можност за аплицирање  во експозитурите на банката.
 • Одговор до 30 минути;
 • Можноста за рефинансирање на вашите долгови;
 • Без задолжително префрлување на платата во Капитал Банка или осигурителна полиса за животно осигурување.

Таргет група

 • Резиденти на РСМ, вработени во редовен работен однос во сегашното правно лице минимум 6 месеци на определено со мин. еден продолжен договор или миниум 3 месеци доколку е на неопределено.
 • Сите резиденти на РСМ кои имаат редовни примања по основ на пензија;
 • Фриленсер (Freelancer)- адвокати, нотари, извршители, консултанти, проценители ИТ експерти кои работат самостoјно.

 

Општи услови за аплицирање

 • Максимална возраст на клиентот од 70 години на денот на достасување на кредитот (за лица во редовен работен однос);
 • Максимална возраст на клиентот до 73 години на денот на достасување на кредитот (за пензионери)
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Полиса за животно осигурување
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

Административни трошоци: 0 МКД

Номинална каматна стапка:

1. За приматели и неприматели на плата во Капитал Банка 

*5.96% фиксна за првите 2 години, потоа променлива што во моментов изнесува 8,96%

(СКИБОР + 7.41 п.п.)

 

Висина на кредит во МКД: до 1.200.000;

 

Рок на враќање: до 95 месеци;

 

Провизија за одобрување: 2,00 %- 3,00%, мин. 750 МКД;

*0% провизија доколку над 50% од одобрениот износ е за рефинансирање на кредитна изложеност во Еуростандард Банка АД Скопје;

 

Кредитна способност: од 40% (коефициент ДТИ) од плата

Користење на средствата: одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 

Отплаќање: месечна отплата со еднакви ануитети;

 

Начин на отплата: уплата на благајна, административна забрана на плата, траен налог за приматели на плата во Капитал Банка или траен налог за пензионери од банката каде ја прима пензијата;

 

Надомест за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: 1% од износот на предвремено отплатениот кредит, само доколку предвремената отплата се случи во време кога каматната стапка е фиксна

*0% провизија за рефинасирање на постоечка изложеност во Капитал Банка со ново одобрени средства (рефинансирање ) во Капитал Банка

 

Поврзани производи: Кредитна картичка МАСТЕРКАРД без чланарина за првата година

 

СВТ: 9,62% -Пресметката е направена за износ од 1.200.000 МКД, со каматна стапка 5.96% фиксна за прватите две години и 8.96% променлива во преостанатиот период (СКИБОР + 7,5 п.п.), рок 95 месеци, месечен надомест на остаток на главница за одржување 0.11% и еднократна провизија 2% 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

1. До 450.000 МКД -Без гаранти и без солемнизација на нотар

2. Од 450.001,00 до 600.000,00 МКД – со еден гарант или солемнизација на Нотар, доколку барателот или гарантот има имот на свое име кој е без товар

3. Над 600.001,00- со двајца гаранти или едниот гарант се менува со солемнизација на Нотар, доколку барателот или гарантот има имот на свое име кој е без товар

 * прифатлива отстапка до 600.000 МКД без гарант и без солеминизација на нотар за постоечки клиенти со мин.12 месеци редовна отплата на ануитети во Капитал банка ( А- категорија)

 

*Банката го задржува дискреционото право да побара дополнително обезбедување.

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот;
 • Административна забрана на плата/ЗППОП или траен налог за правни лица кои не заверуваат забрани на плата (задолжителен услов плата во Капитал Банка);
 • Извод од трансакциска сметка за последните 6 месеци и пензиско ливче издадено од банката каде пензионерот прима пензија (за пенизонери).
 • Даночна пријава од УЈП за Фриленсер (Freelancer).

 

*Задолжителни документи за аплицирање кои е потребно да ги испратите по првичното одобрување од кредитниот референт кој ќе Ве  извести во рок од 30 минути за првичниот одговор на вашата електронска адреса (во периодот од 08:00-17:00 часот, од понеделник до петок) и за натамошните чекори по Вашето аплицирање. Ве молиме, следете ги инструкциите од Вашиот кредитен референт.

Ве молиме документот за лична идентификација (лична карта или пасош) не го прикачувајте со останатата документација.

Процедура

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредит;
 • Првичен одговор во рок од 30 минути;
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнива целокупната преостаната документација.

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 558; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510