Capital Bank | Financial Inovation

Aksionеr

 

Në strukturën epërgjithshme aksionare, pronar dominues është grupacioni Alfa Finance Holding i cili posedon 98.43% të aksioneve (www.alfafinance.bg).Kombinati i tekstilit "Todor Cipovski - Merxhan" Teteks SHA posedon 1.09% të aksioneve , kurse Banka TTK SHA merr pjesë me 0.48% të vlerës totale të aksioneve. 

Duke u bërë pjesë e Alfa Finance Holding, grupacion udhëheqës nga Republika e Bullgarisë, aktiv në fushën e shërbimeve financiare, patundshmëri dhe burime të ennergjisë së pastër dhe të ripërtëritshme. E shtrirë nëpër të gjithë Europën Juglindore nga viti 2007 e këtej Banka Kapital promovon një qasje inovative krejtësishtë të ndryshuar, strukturë të re, menaxhment dhe strategji në punë.

Kompania është përfshirë në shumë projekte në gjithë Bullgarinë dhe në Europën Juglindore, (Shqipëri, Greqi, Maqedoni, Rumani, Serbi, Turqi dhe Ukrainë.).


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by