Capital Bank | Financial Inovation

Linjë kreditore revolving

Karakteristika Linjë kreditore  revolving ( epërtëritshme)  me tërheqje dhe  kthim të mjteevetë miratuara  sipas nevojave të kompanisë. Linja kreditore miratohet në denarë , në denarë me klauzolë devizore dhe në deviza.
Taeget grupe  Kompani private të regjistruara me rezuktate pozitive në punë  aktive të paktën 6 - muaj  para aplikimit
 Qëllimi  Mjete qarkulluese dhe likuiditet afatshkurtër
Afatai i pagesës  deri në 24 muaj
 Norma e interesit  me kontrat Por në përputhje me Vendimin e Bankës për norma  interesi . Përdoruesi paguan interes për pjesën e përdorur të mjeteve dhe kompensim për pjesën e angazhuar të papërdorur  nga linja e miratuar
Kompensime  Komision për përpunim  dhe komision për administrim , të cilët paguhen në përputhje me tarifat e çmimeve të Bankës
 Grejs periudhë nuk ka
 Shuma maksimale ekredisë  në varësi nga aftësia kreditore eklientit
Sigurim  në varësi  nga aftësia kreditore e kërkuesit , madhësia e shumës së kërkuar dhe politika kreditore e Bankës si sigurim mund të  merret - hipoteka , akt noterial i kambialitt, depozitë, peng i pasurisë së luajtshme apo peng  i gjendjes
Koha e nevojshme për aprovim  7 - 15 dena  nga dita e dorëzimit të të gjithë dokumenteve të nevojshme

Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by