Capital Bank | Financial Inovation

Banka Kapital  SHA Shkup Ju ofron mundësi të posedoni  kartë të dizajnuar në mënyrë të përsosur sipas financave Tuaja dhe kërkesave të stilit të jetesës. gjatë blerjes, udhëtimitt... kudo që Ju nevoitet.

 

Shfrytëzoini mundësit e panumërta të cilat  Ju a ofrojnë kartat për pagesë  të Bankës Kapital SHA Shkup.

 

Lejoini vetes fleksibilitet, prakticitet dhe liri gjatë përdorimit të kartave  në vend dhe jashtë vendit.

 

Përdorini mjetet  Tuaja në mënyrë ekonomike, thjeshtë dhe sigurtë.

 

Përdorini kartat e kreditit të Bankës Kapital SHA Shkup nga brendi Master  Card.

 

Banka jep dy  lloje karta krediti  mekredi revolving: stnadard  dhe  gold.

 

Norma e interesit është sipas  tarifafve  zyrtare të çmimit

 

Si funksionon karta e krediti?

 

Me përdorimin e kartës së kreditit ju merrni para  hua  nga banka për të harxhuar. Harxhimin do ta bëni tani, kurse shumën e marrë hua do ta paguani në të ardhmen . Në fund të muajit merni raport i cili e tregon gjithë shumën që e keni borxh dhe shumën minimale qëduhet ta paguani. Në qoftë se e paguani  shumën minimale, norma e interesit do të llogaritet në borxhin mbetur. Pagesa mund të bëhet direkt në sportelin  e Bankës Kapital SHA Shkup, osë ne çdo bankë tjetër,ose në postë me flet pagesë - formular PP10.

Lejoini vetes udhëtim pa shqetësime,  duke mundësuar fleksibilitet, prakticitet dhe liri  në përdorimin e kartave në vend dhe  jashtë vendit dhe në të njejtën kohë  udhëtimet  gjatë gjithë vitit  i bëni ekonomike, të sigurta dhe të paharuara.

 

 • Me kartën e kreditit jeni të  liruar nga mbajtja e parave me vete ,
 • Mundësi me të për ti ndjekur dhe përshtatur shpenzimet Tuaja mujore , me ndjekje të thjeshtë të të ardhurave Tuaja mujore.
 • Karta mund të përdoret për të mbuluar  shpenzime afatshkurtra deri në të ardhurën tjetër të rregullt,
 • Për të blerë në treg pa komision,
 • Kjo është kartë ndërkombëtare,
 • Me çip tehnologjie mbrojtës,
 • Fitoni grejs periudhë  prej 45 ditë.

 

Kapital Baank -a  duke u kujdesur për mjedisin jetësor , mer masa për mbrojtjen e  natyrës dhe  mjedisit.

Tërheqja e parave me kartelat kreditore MasterCard në bankomatet e Uni Bankës kushton njejtë si edhe në bankomatet e Kapital Bankës, gjegjësisht 2% +90,00 denar.

 

Bëhuni dhe Juve pjesë! Fitoni  raportin Tuaj  në E mail kutinë.

Përdorues i kartës së kreditit mund të jetë çdo peroson në moshën madhore r që është në mardhënie pune  të rregullt.

 

Dokumente të nevojshme për të fituar kartë krediti:

 • Fotokopje të dokumenteve personale  të kërkuesit të kartës së kreditit  dhe garantuesve,
 • Aplikacion për kartë krediti,
 • Ndalesë administrivë nëpagë  të kërkuesit  dhe garantuesve,
 • Të dhëna të vërtetuara nga paga,
 • Deklaratë për lidhje dhe borxh kreditor,
 • Kambial me deklarat për kambialë.


 

Kartën mund tëa prdorni në të gjithë terminalet me shenjën  Master Card në vend dhe në botë për pagesa në treg, marrje të të hollave kesh në  bankomate  në përputhje mëe limitin e miratuar të të njejtit.

 

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: + 389 2 3102  568; 3102 - 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk

 

 

 

Këshilla të vogla për përdorim të përgjegjshëm të kartës së kreditit

 

 • Gjithmon mund të ktheni më shumë se sasia minimale për pagesë, me këtë veprim do ta zvogëloni kohën e nevojshmë për pagesën e borxhit në kartën e kreditit dhe njëkohësiht do të kurseni me pagesë të interesit më të vogël;
 • Mos vononi me pagesën për të mos patur pagesa shtesë dhe interes shtesë.
 • Shfrytëzoni avantazhin e kartave me periudhë mospagimi. 

Në rast se e humbni kartën Tuaj të kreditit, është e nevojshme MENJËHERË ta bllokoni në degën më të afërt të Bankës Kapital SHA Shkup, ose numrin e telefonit - 02 3102 - 564 nga 08 :00 - deri në 16 : 00 në orarin e punës së bankës, ose në 24/7 qendra dezhurne në numrin e telefonit 02 329 3 888.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by