Capital Bank | Financial Inovation
Garancione

20 vjet jemi partner i provuar i ekonomisë  duke u dalë përpara nevojave të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe të mëdha. 20 vjet të njohur nga gama e madhe e e zgjidhjeve financiare të cilën ua ofrojmë klientëve (duke përfshirë konsultime profesionle dhe këshillim) fleksibiliteti që prezantojmë, por njëherësh edhe nga shpejtësia dhe cilësia e shërbimit.

Duke ndërtuar komunikim reciprok afatgjatë me klientët tanë, aritëm të krijojmë gamë të gjërë të produkteve kreditore të cilat i përshtatim sipas kërkesave dhe nevojave Tuaja.

Ekipi ynë profesional gjithmon në rolin e këshilltarëve Tuaj financiar dhe mbështetës në mënyrë të thjesht, efikase dhe cilësore, do t'ju ndihmojë në realizimin e planeve dhe strategjive Tuaja


Nevojat Tuaja janë detyra jonë!

Dokumente të nevojshme dhe të dhëna


Me qëllim fillimin e analizës kreditorë në bazë të kërkesës për kredi e doërzuar nga person juridik, në Bankë është e nevojshme të dorëzohen edhe dokumentet e mëposhtme:

• Aplikacion për kredi/garancion,
• Bilans për dy vitet e fundit, (Bilans i gjendjes dhe suksesit)
• Listë përmbyllëse për vitin e fundit fiskal dhe deri në në muajin e fundit të kontabilitetit në vitin aktual
• Kartela 120.220.121.221 për vitin e fundit fiskal dhe deri në muajin e fundit të kontabilitetit në vitin aktual
• Kartela 1000 për vitin e fundit fiskal dhe deri në muajin e fundit të kontabilitetit në vitin aktual,
• Kartela 250, 281 për vitin e fundit fiskal dhe deri në muajn e fundit të kontabilitetit në vitin aktual,
• Kartela 751 për vitin e fundit fiskal dhe deri në muajin e fuundit të kontabilitetit në vitin aktual,
• Ekspozim momental në banka të tjera dhe institucione,
• Shuma totale e kredive,
• Afati, mënyra e pagesës dhe madhësia e këstit,
• Norma e interesit,
• Lloji dhe vlera e kolateralit,
• Fotokopje e letërnjoftimit të menaxherit,
• Formular ZP,
• Plan zhvillimi/biznesi (në qoftë se ka),
• Kontrata të nënshkruara për marrëveshje të ardhshme biznesi,
• Lloji i kolateralit, sigurimi i dokumenteve për bazën e dhënies së garancisë (e detyrueshme gjatë aplikacionit për garanci)

info@capitalbank.com.mk | 389 02/3102-500 | +389 02/3102 510


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by