Capital Bank | Financial Inovation

Konsulencë financiare


Konsulenca financiare përfshin menaxhimin me  likuiditetin e mjeteve të klientëve përmes produkteve inovative  dhe hexhing, rekonstruksion i financave, financim për konsolidim tregtar dhe aktivitete të tjera plotësuses që do të  çojnë drejt optimizimit të strukturës të aktivit dhe pasivit të klientëve  dhe zvogëlim të shpenzimeve të tyre.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by