Capital Bank | Financial Inovation

Banking elektronik

Informacione  bazë

Banka Kapital gjithë klientëve të saj ju ve në dispozicion  degë virtuale  e cila punon 24 orë  7   ditë në javë. përmes së cilës  ju është mundësuar  ti realizoni  të gjitha transaksionet bankare  në rrugë elektronike  , duke zbatuar  teknologji më të lartë për  siguri të të dhënave.


Duke e  shfrytëzuar shërbimin E - banking, klientët mundf ti realizojnë shërbimet e mëposhtme:

 • Realizim të transfertave me mejte në denarë,
 • Ndjekje të gjendjes momentale të llogarisë,
 • Kontroll të  llogarisë së transaksionit,
 • Shtypje të raportit dhe levizjet  e llogarisë,
 • Marrje dhe dërgim të raporteve.


Cilat janë përparësit e shfrytëzimit të shërbimit E - banking të Bankës Kapital?

 • Shrytëzim të shpejt dhe të thjesht,
 • Kursim në kohë dhe në para,
 • Shfrytëzim të teknologjisë më të lartë për mbrojtje të të dhënave,
 • Realizim të transaksioneve nga çdo lokacion dhe në çdo kohë .
 • Standarde më të larta sigurie dhe fshehtësi.


Për të qënë  shfrytëzues i shërbimit  çdo gjë që Ju duhet  vijon mëposhtë:

 • Llogari transaksioni e hapur në Kapital Bank,
 • Plotësim i kërkesës për të shfrytëzuar shërbimin E -Banking,
 • Kontratë e plotësuar për shfrytëzimin e shërbimit E - Banking..


Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: + 389 2 3102  568; 3102 - 563, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by