Capital Bank | Financial Inovation

Financim i pasurisë së patundshme


Kapital  Bank - a  SHA Shkup ofron gamë të gjërë të produkteve  për financim të pasurisë së patundshme  ne kuadër të transakksioneve me patundshmëri  nga ana e investitorëve  profesional, kompani ndërtimi dhe kontraktorë që kanë rejting kredditor të mirë dhe vlerë adekuate të pronës  që është lëndë  për investim

Banka përdor modele financiare individuale  të bazuara në rrjedhën specifike të parave  të investimit  duke  mundësuar  targetim të drejtëpërdrejt të nevojave të klientëve me zgjidhje të prera  sipas masësë, vendime të shpejta dhe cilesi e qëndrueshme.

Banka i përqendron aktivitetet e saj  drejt financimit të pasurisë së patundshme i cili përfshin patundshmëri komerciale, ( patundshmri që sjellin të ardhura) investime në ndërtesa dhe toka që duhet të sjellin të ardhura  në të ardhmen  qoftë përmes fitimit kapital, qoftë përmes të ardhurave nga dhënia me qera . Patundshmëritë komerciale përfshijnë .ndërtesa zyrtare, patundshmëri industriale, hotele  dhe  qendra zyrtare dhe tregtare etj.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by