Capital Bank | Financial Inovation

Misioni ynë është ndërtimi i besimit , sigurisë  dhe përkushtim ndaj klientëve, aksionarëve dhe të punësuarve duke ju ofruar standard më të lartë të shërbimeve financiare , duke i mbështetur  në realizimin e qëllimeve tu tyre personale dhe të biznesit, njëkohësishtë duke ndërtuar marëdhënie afatgjata dhe prfitim reciprok.Besojmë në permirësimin  e prosperitetit të klientëve tanë, të punësuarve tanë, dhe aksionarëve nëpërmjet mundësimit të  vlerave të reja  të atyre që ju shërbejmë.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by